Browse

ကုိယ္ေမြးသည့္ၾကက္ ကုိယ္႐ုိက္သတ္စားသည္

မိမိတယုတယေမြးျမဴလာခ့ဲသည့္ၾကက္ကုိ မိမိပင္ အလွၾကည့္႐ႈေက်နပ္ေနျခင္း မရွိဘဲ ႐ိုက္သတ္စား၍ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လုိက္သည္ဟုဆုိလုိသည္။ မိမိလုံ႔လျဖင့္ ႀကီးပြားစည္ပင္ေအာင္ အားေပးထူေထာင္ ျမႇင့္တင္လာခဲ့သူတစ္ဦး အား မိမိပေယာဂျဖင့္ပင္လွ်င္ ေလ်ာ့က်ပ်က္စီးးေအာင္ ျပဳလုပ္သည့္အခါမ်ဳိးတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။ မိမိေမြးျမဴလာသည့္ၾကက္ကုိ အလွၾကည့္၍ ေက်နပ္ရန္သာရွိပါလ်က္ မိမိ တပင္တပန္း ႀကိဳးပမ္းခ်က္ကုိ မိမိပင္အရာမထင္ေအာင္ ဖ်က္ဆီးပစ္ဘိသကဲ့သုိ႔ ထုိၾကက္ကုိ အစတုန္း၊ ႐ုိက္သတ္စားျခင္းမ်ဳိးကုိ အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္ေစသည္။ မိမိေက်းဇူးကုိ မိမိျပန္ဖ်က္ျခင္း၊ မိမိေကာင္းက်ဳိးးကုိ မိမိဆုိးျပစ္ႏွင့္ ျပန္၍ ေထျခင္း စသည္ကဲ့သုိ႔ မွတ္ယူၾကသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အျပဳအမူမ်ဳိးကုိမုိက္မဲသူတုိ႔သာလွ်င္ မိမိႀကိဳးပမ္းမႈကုိ ျပန္၍ ဖ်က္သည္ဟူေသာ... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ကုိယ္ႏွစ္သက္က ထန္းပလပ္ နတ္႐ုပ္္ထင္

မိမိကိုယ္တုိင္ႏွစ္သက္ပါက ထန္းပလပ္ငယ္မွ်ျဖစ္ေသာ္လည္း နတ္႐ုပ္တမွ်ကဲ့သုိ႔ မွတ္ထင္ေလးျမတ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္ဟု ဆုိလုိသည္။ လူတုိ႔သည္ စိတ္ကထင္မွတ္ရာကုိ အမွန္တကယ္ ထင္မွတ္တတ္၏။ စိတ္လုိရာကုိ လုိက္၍ ေတြးေတာေကာက္ယူတတ္၏။ စိတ္ေက်နပ္မႈရွိလွ်င္ ျမတ္ႏုိးႏွစ္သက္တတ္၏။ အ႐ုပ္ ဆုိးေသာအရာကုိ လွသည္ဟုထင္လွ်င္ လွႏုိင္၏။ အသံုးမက်ေသာအရာကို အဖုိးတန္သည္ဟု မွတ္ယူက အဖုိးတန္ပစၥည္းပင္ ျဖစ္ရ၏။ ေကာင္းသည္၊ ဆုိးသည္၊ သာယာသည္၊ ၿငီးေငြ႕သည္ စသည္တုိ႔မွာ စိတ္ဆႏၵ၏ အဆံုးအျဖတ္အတုိင္းပင္ ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိႏွစ္သက္ျခင္း ျဖစ္ေနပါမူ ထန္းပလပ္သည္ပင္ နတ္႐ုပ္အျဖစ္ အမွတ္စဲြထင္ႏုိင္၏။ မိမိႏွစ္သက္ေသာအရာသည္ မိမိခၽြတ္ယြင္းခ်က္ပင္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ကုိယ့္႐ွဴးကုိယ္ပတ္

ကိုယ့္ပေယာဂေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ကိုယ့္အေပၚ၌ အျပစ္က်၍ ေရာက္ရသည္ဆုိလုိ သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ေႁမြႀကီး၊ လင္းေႁမြကစားနည္းကုိ ကစားေသာအခါ ေရွ႕ဆံုးမွ ေခါင္သူႀကီးသည္ ေႁမြ၏ဦးေခါင္းပမာျပဳ၍ ႀကီးစဥ္ငယ္လုိက္ ခါးကုိ တစ္ဆင့္စီ ဆက္တြဲထား ေသာ ငယ္သားအတန္းႀကီးသည္ ေႁမြ၏ကိုယ္ႏွင့္အၿမီးပမာ လႈပ္ရွားၾကေလသည္။ ေခါင္သူႀကီး သည္ ေႁမြတြန္သံကဲ့သုိ႔ ႐ွဴးဟု ေအာ္ဟစ္လ်က္ ၀ဲဘက္မွျဖစ္ေစ၊ ယာဘက္မွျဖစ္ေစ လူတန္း ေနာက္ဆံုးလူကုိ မိမိအၿမီးဖ်ားကုိ ေပါက္ဟန္ျဖင့္ လက္အုပ္ႏွင့္ ထိတုိ႔ရေလသည္။ ေနာက္တန္း လူမ်ားသည္ ေႁမြဦးေခါင္းလွည့္သည္ ဘက္ႏွင့္ လြတ္ေအာင္ေရွာင္၍ ေဘးသုိ႔ ဖယ္ရမ္းၾက... (ဆက္ဖတ္ရန္)

က်ားကုိက္လို႔ ေသပါတယ္ဆုိ၊ နာတာရွည္လားေမး

လူတစ္ေယာက္ က်ားကိုက္၍ ေသဆံုးေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပၿပီးျဖစ္ပါလ်က္ နားေထာင္သူ က ေသဆံုးသူမွာ နာတာရွည္ေရာဂါခံစားသြားသလားဟု ေမးစရာမလုိသည့္ ေမးခြန္းကုိ ေမးေနေသးသည္ဟု ဆုိလုိသည္။ အနာေရာဂါတစ္ခုခုႏွင့္ ေသသည္ဟုဆုိလွ်င္ နာတာရွည္လားဟု ေမးႏုိင္ေသး၍ က်ား ကိုက္၍ လတ္တေလာ ေသသည္ဆုိပါလ်က္ ထုိေမးခြန္းကုိ ေမးသည္မွာ မလုိေသာ ေမးခြန္းကုိ ေမးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိနည္းတူ ေသခ်ာစြာ ေဖာ္ျပၿပီး ေစာဒက၀င္စရာ မလုိေသာ ကိစၥကုိ ထပ္ဆင့္၍ ေမးေနေသာအခါ ေမးစရာမလုိေတာ့ဟု ဆုိသည့္ သေဘာျဖင့္ ထုိစကားပုံကုိ သံုးသည္။ အခ်ဳိ႕က  က်ားကိုက္ပါတယ္ဆုိ... (ဆက္ဖတ္ရန္)

က်ားကုိလည္း ေၾကာက္ရ၊ က်ားေခ်းလည္း ေၾကာက္ရ

က်ားေကာင္ကုိ ေတြ႕မွသာ အႏၲရာယ္ေၾကာက္ရသည္မဟုတ္။ က်ားေခ်းကုိ ေတြ႕ေသာ္ က်ားႏွင့္နီးကပ္ေနၿပီဟု သိရွိရသျဖင့္ က်ားေခ်းကုိပါ ေၾကာက္ရသည္ဟု ဆုိလုိသည္။ ဖိစီးႏွိပ္စက္တတ္ေသာ အင္အားအရွိန္အ၀ါရွိသူကုိသာ ေၾကာက္ရသည္မဟုတ္။ ထုိသူ ၏အရွိန္အ၀ါျဖင့္ ၀င့္ထည္ေနေသာတပည့္တပန္း အဆြယ္အပြားကုိပါေၾကာက္ ရသည့္အခါ မ်ဳိးတြင္ အားလံုးကုိ ေၾကာက္ရသည္ဟူေသာသေဘာျဖင့္သံုးသည္။ အင္အားစုႏွစ္ဖက္ၾကား တြင္ ႏွစ္ဖက္လံုး ေၾကာက္ရသည္ကုိလည္း ရည္ရြယ္၍ သံုးႏႈန္း ေသးသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

က်ားက်ား မီးယပ္

လူနာမွာ ေယာက်္ားျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ေပေစ မီးယပ္နာမွ မီးယပ္နာ၊ တျခားေရာဂါဟု ေျပာျပစရာမရွိဟု ဆုိလုိသည္။ သမားတစ္ေယာက္သည္ ေစာင္ၿခံဳထားေသာ လူနာကုိ ေသြးစမ္းၿပီးေနာက္ မီးယပ္နာဟု အမည္တပ္ေလသည္။ လူနာရွင္က လူနာမွာ ေယာက္်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေသာ္လည္း ဆရာက မိမိအမွားကုိ မျပင္ဘဲ ဇြတ္တုိး၍ က်ားခ်င္က်ား၊ မီးယပ္မွ မီးယပ္ဟူ၍ ေျပာေလသည္။ အမွားကုိ အျခားသူက သတိေပး၍ သိရေသာ္ လည္း မျပဳျပင္၊ အမွားကုိ ဇြတ္လုိက္သူမ်ား၊ ေရွ႕ေနာက္ မညီေသာ္လည္း အေလွ်ာ့ မေပး၊ ယုတၱိရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ... (ဆက္ဖတ္ရန္)

က်ားသနားမွ ႏြားခ်မ္းသာ

က်ားလက္တြင္းသုိ႔ေရာက္ေသာ ႏြားသည္ က်ား၏ကိုက္သတ္ျခင္းကုိ မလဲြမေသြ ခံရေတာ့မည္ျဖစ္ရာ က်ားက သနား၍ လႊတ္ပါမွသာ ႏြားအဖုိ႔ ခ်မ္းသာစရာလမ္းရွိေတာ့ သည္ဟု ဆုိလုိသည္။ က်ားဟူသည္မွာ ႏြားအေပၚ၌ သနားသည္ဟူ၍ မရွိေလရာ ခ်မ္းသာရဖုိ႔လမ္းမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိမည္လုိႏွင့္ ေ၀းလွသည္ဟု ဆုိလုိသည္။ လူတစ္ဦး၏ ကံၾကမၼာကုိ မဖန္တီးႏုိင္ဘဲ အျခားသူတစ္ဦးက ခ်ဳပ္ကိုင္ခ်ယ္လွယ္၍ ထုိသူ၏ စီမံဖန္တီးခ်က္အတုိင္း ျဖစ္တည္ရ သည့္အခါ တစ္ဖက္က အင္အားျဖင့္ လႊမ္းမုိးခ်ယ္လွယ္ျခင္းကုိ ခံေန ရသည့္အခါမ်ဳိးတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

က်ားေနၿမဲ ပုိေနၿမဲ

က်ားလည္း က်ားေနရာ၊ ေမာင္ပိုလည္း ေမာင္ပုိေနၿမဲေနရာ အသီးသီး မူလအတုိင္းပင္ ရွိသည္ဟု ဆုိလုိသည္။ က်ားကုိ ေလွာင္အိမ္မွ ဖြင့္ေပးေသာ ေမာင္ပုိကုိ က်ားက စားသင့္သည္ဟုဆုိရာ၌ ယုန္က ျဖန္ေျဖရာတြင္ မူလအတုိင္း ျပန္၍ ေနျပရန္ ေျပာၾကားၿပီး က်ားကုိ မူလေလွာင္အိမ္၌ ပိတ္ထားခဲ့၍ ေမာင္ပုိလည္း လယ္ထြန္ၿမဲ ထြန္ေနေစဟု ဆံုးျဖတ္ေပးသည့္ပုံျပင္မွ စကားျဖစ္သည္။ မူလရင္းစား အေျခအေနမွ မတုိးမေလွ်ာ့ ရွိေနသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

က်ားေၾကာက္လုိ႔ ရွင္ႀကီးကုိး ရွင္ႀကီးက်ားထက္ဆုိး

က်ားကုိေၾကာက္သျဖင့္ ေတာေစာင့္နတ္အရွင္ႀကီးကုိ အားကုိးပူေဇာ္ပါမွ ေတာေစာင့္ နတ္က ဖမ္းစားသျဖင့္ က်ားထက္ပင္ ပုိ၍ဆုိးေနသည္ဟု ဆုိလုိသည္။ သက္သာရာရေအာင္ ျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္မွာ မသက္သာဘဲ ပုိ၍ဆုိး၀ါးတတ္ ေသာအခါ သံုးႏႈန္းသည္။ သက္သာေအာင္ ကယ္ဆယ္မည္၊ ကူညီမည္ဆုိသူမွာ ပုိ၍ပင္ ဒုကၡေပးတတ္ေသးသည္ကုိ သတိေပးသည့္အေနႏွင့္လည္း သံုးသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

က်ားႀကီးေသာ္ ေျခရာႀကီးသည္

က်ားအေကာင္ႀကီးလွ်င္ က်ားအရြယ္ႏွင့္လုိက္ေအာင္ ေျခရာကလည္း ႀကီးသည္ ဟု ဆုိလုိသည္။ အရာအထူး၊ အေျခအေန၊ ၀င္ေငြ စသည္ တုိးတက္လာေသာအခါ သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိမည္ဟု ထင္မွတ္ရေစကာမူ တာ၀န္၊ အၾကပ္အတည္း၊ အသံုးစရိတ္ စသည္တုိ႔ မွာလည္း အခ်ဳိးက် တုိးတက္လာသည္သာျဖစ္၍ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ တာ၀န္သည္လည္း ေကာင္း၊ အရႏွင့္အသံုးသည္လည္းေကာင္း လုိက္ဖက္စြာ တုိးတက္လာတတ္သည့္ သဘာ၀ကုိ ေဖာ္ျပသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)Page 5 of 46« First...34567...102030...Last »