Browse

မီးေ၀း ခ်ိတ္မာ

ခ်ိတ္သည္ မီးႏွင့္နီးေသာအခါ အရည္ေပ်ာ္ေအာင္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္း၍ မီးႏွင့္ေ၀းေသာ အခါ မာၿမဲမာသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ သြန္သင္ကြပ္ညႇပ္မႈႏွင့္ နီးကပ္လာေသာအခါ လိမၼာ ၍ ေ၀းေသာအခါ ျပန္၍မိုက္မဲျခင္း၊ လႈံ႕ေဆာ္မႈရိွေသာအခါ သတိရ၍ ေ၀းကြာေသာအခါ ေမ့ေပ်ာက္ျခင္းတို႔ကို ရည္ရြယ္၍ သံုးသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

မီးေလာင္ရာ ေလပင့္သည္

မီးေလာင္ေနသည့္အခါတြင္ ပို၍ေလာင္ေစရန္ ေလျဖင့္ကူ၍တိုက္ေပးသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ သူတစ္ပါး အမ်က္ေဒါသျဖစ္ပြားေနသည့္အခါတြင္ ပို၍ျပင္းထန္ေအာင္ ထပ္ျဖည့္ကုန္းေခ်ာျခင္း စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ မေကာင္းစိတ္မ်ားကို ပိုမိုျပင္းထန္ ေအာင္ ထပ္မံလႈံ႕ေဆာ္ေပးသည္ကို ႐ႈတ္ခ်၍သံုးသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

မုဆိုးကို စိုင္သင္

မုဆိုးသည္ အေတြ႕အႀကံဳမရိွေသးမီ စိုင္တစ္ေကာင္ကို လိုက္လံပစ္ခတ္ရာ စိုင္၏ေျပးလႊားခုခံပံုႏွင့္ သဘာ၀ကို ေတြ႕ျမင္ရေသာအခါ စိုင္အား မည္သို႔ဖမ္းရမည္ကို ပိုမိုနားလည္ကၽြမ္းက်င္လာသျဖင့္ စိုင္က သင္ေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ေရွးဦးက မကၽြမ္းက်င္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္းရင္းပင္ အေတြ႕အႀကံဳ မွ ပညာပို၍ ရႏိုင္ေၾကာင္းကို သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

မုန္႔ဆီေၾကာ္ မေၾကာ္ရခင္ ႏႈတ္ခမ္းနာႏွင့္ တည့္မလားေမးသည္

မုန္႔ဆီေၾကာ္ကို မေၾကာ္ရေသးမီက စားခ်င္သူသည္ ႏႈတ္ခမ္းနာႏွင့္ မုန္႔ဆီေၾကာ္ တည့္မတည့္ ေမးသည္ဟုဆိုလိုသည္။ လိုသည္ထက္ပို၍ ေစာစြာတင္ႀကိဳ၍ ျပင္ဆင္ ျခင္း၊ ေၾကာင့္ၾကျခင္းကိုသေရာ္၍ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

မုသားမပါ၊ လကၤာမေခ်ာ

ကဗ်ာလကၤာဖြဲ႕ဆိုသည့္အခါတြင္ ပကတိအားျဖင့္ မွန္ကန္ျခင္းမရိွေစကာမူ ခ်ဲ႕တင္စား၍ ဥမၼာဒႏၲီတမွ်လွပသူ၊ ၿပံဳးရယ္ေနေသာ ေကာင္းကင္စသည္ျဖင့္ ဖြဲ႕ႏြဲ႕ဆို ျခင္းမရိွပါက လကၤာသာယာေခ်ာေမြ႕ျခင္းမရိွႏုိင္ဟု ဆိုလုိသည္။ ေလာကတြင္ မုသား မေျပာလွ်င္ မျဖစ္ေသာအခါ ရွိေသးေၾကာင္း ကာကြယ္ေခ်ပလိုေသာအားျဖင့္ သံုးသည္။ (မုတမပါ လကၤာမေခ်ာဟူ၍ လက္ေတြ႕အသိပညာမပါလွ်င္ မေလးနက္ ေၾကာင္း တစ္နည္းယူဆၾကေသးသည္။)... (ဆက္ဖတ္ရန္)

မူးရိႈး ပဲရိႈး၊ ငၿဖိဳးကၽြန္ျဖစ္ (က်ပ္ရိႈး ျပားရိႈး၊ ငၿဖိဳးကၽြန္ျဖစ္)

ငၿဖိဳး၏ဇနီးျဖစ္သူသည္ ငၿဖိဳးရွာေဖြရရိွေသာ ေငြမ်ားထဲမွ တစ္မူးယူထားလိုက္၊ တစ္ပဲယူထားလုိက္ျဖင့္ ႏႈိက္ထုတ္၍ ကဲ့၀ွက္ကာ မိမိေဆြမ်ဳိးမ်ားကို ပံ့ပိုးသျဖင့္ ငၿဖိဳးမွာ တျဖည္းျဖည္း စီးပြားပ်က္ကာ ကၽြန္ခံအသက္ေမြးရသည့္ဘ၀သို႔ ေရာက္ရသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အနည္းငယ္မွ် ျဖစ္ေသာ္လည္း စုဖန္မ်ားေသာ္ မ်ားျပားလာႏိုင္သည္ကို ထင္ရွားေစလို၍ျဖစ္ေစ၊ မယားတုိ႔၏ ေကာက္က်စ္မႈကို ေဖာ္ျပလိုရာ၌ျဖစ္ေစ သံုးႏႈန္း သည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

မေရာင္ရာ ဆီလူးသည္

အေရာင္အနာေပ်ာက္ေစေသာ လိမ္းေဆးဆီကို ေရာင္ရမ္းေနသည့္ ေနရာတြင္ မလူးဘဲ မေရာင္သည့္ေနရာတြင္ လိမ္းက်ံေနသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ေဆာင္ရြက္သင့္ သည့္ ေဒသ၊ ကာလ၊ ပေယာဂကိုမငဲ့ဘဲ အရမ္းအလဲြ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ဳိးကို ႐ႈတ္ခ်၍ ဆိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

မေျပးေသာ္လည္း ကန္ရာရိွသည္

လူတစ္ေယာက္သည္ မေျပးပါဟုျငင္းဆိုေသာ္လည္း ေျပးရန္အားယူသည္။ ထိုသူ၏ေျခကန္ရာကို ေတြ႕ရသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ တစ္စံုတစ္ရာ ျငင္းကြယ္ရာတြင္ လံုး၀ယံုၾကည္ႏိုင္ဖြယ္ရာမရိွဘဲ ျငင္းကြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အေထာက္အထား မ်ားက ေပၚလြင္ေနသည့္အခါတြင္ ခိုင္းႏႈိင္း၍သံုးသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

မ်က္ျဖဴဆိုက္ေလ၊ ဆရာႀကိဳက္ေလ

ေစတနာကင္းမဲ့ေသာ ကိုယ္က်ဳိးရွာ ေဆးဆရာတစ္ေယာက္သည္ လူနာအားကု သရာတြင္ လူနာက မ်က္ျဖဴဆိုက္ေလေလ လူနာရွင္က ဆရာအား ပို၍အားကိုးကာ ေတာင္းဆိုသမွ် လာဘ္လာဘကို မဆိုင္းမတြေပးရန္ စိတ္ထက္သန္ေလေလျဖစ္၍ လူနာအတြက္ မေကာင္းေစကာမူ ဆရာအတြက္ ေငြပိုေတာင္းရန္ အခြင့္အေရးပိုလာ ျခင္းျဖစ္၍ ဆရာ့အႀကိဳက္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလုိသည္။ တစ္ဦးအတြက္ ဒုကၡေရာက္ျခင္းကို က်န္တစ္ဦးက မိမိအက်ဳိးကိုငဲ့၍ ႏွစ္သက္၀မ္းေျမာက္ျခင္း ျဖစ္တတ္သည့္ အဘိဇၩာစိတ္ ယုတ္မ်ဳိး ထားရွိျခင္းကို တင္စား၍ဆိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

မ်က္ႏွာသိ ငါးပိမ၀ယ္ရာ

ခင္မင္သိကၽြမ္းေသာ ငါးပိသည္ဆိုင္တြင္ ငါးပိ၀ယ္ေသာအခါ သိကၽြမ္းသူျဖစ္၍ ပစၥည္းညံ့ ေရာေႏွာေပးလိမ့္မည္မထင္ဟု သေဘာပိုက္ကာ ပို၍အညံ့ေရာေႏွာေပးပါက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ၀ယ္ယူမည္မဟုတ္ဟု တြက္ဆကာ ေဖာက္သည္ရေအာင္ ပစၥည္း ေကာင္းကိုသာ ထုတ္ေပးတတ္သည္ျဖစ္၍ မ်က္ႏွာသိဆိုင္တြင္ ငါးပိမ၀ယ္ရာဟုဆိုလို သည္။ သိကၽြမ္းသူသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သူစိမ္းထက္ပို၍ ေကာက္က်စ္လွည့္ဖ်ား တတ္သည့္အခါတြင္သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)Page 20 of 46« First...10...1819202122...3040...Last »