Browse

အေရးႀကီးေတာ့ ေသြးနီးရာ

သာမန္အခ်ိန္တြင္ ခင္မင္မႈအတိမ္အနက္ မေပၚလြင္မသိသာေသာ္ျငားလည္း အေရးကိစၥ တစ္စံုတစ္ရာ ႀကံဳႀကိဳက္ေသာအခါမ်ားတြင္ ေသြးသားနီးစပ္ရင္းႏွီးသူကိုသာ ပို၍အေရးထား တာ၀န္ယူတတ္ၾကသည္ဟုဆိုလိုသည္။ နီးစပ္သူအေပၚ၌ သံေယာဇဥ္ အားပို၍ႀကီးေသာ လူ႕သဘာ၀ကို ေဖာ္ျပရာ၍ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

အေျပာမတက္ ဆဲသလို၊ အထုိင္မတတ္ၿဖဲသလို

အေျပာအဆိုမတတ္သျဖင့္ ေျပာသင့္ မသင့္၊ သူတစ္ပါး ထိခုိက္မထိခိုက္ မဆင္ျခင္ဘဲ ေျပာဆိုမိသည့္အခါ ၾကမ္းတမ္းစြာဆဲေရးသည္ႏွင့္ မျခား တစ္ဖက္သားအား နာၾကည္းေစ ႏိုင္၍ ဣေျႏၵရစြာ သိုသိပ္သပ္ရပ္ေအာင္ အေနအထိုင္မတတ္သျဖင့္ ထိုင္ခ်င္သလိုဒူး ေထာင္ ေပါင္ကားထိုင္ေသာအခါ အရွက္မဲ့ ကိုယ္အဂၤါကို မေစာင့္စည္း မသိုသိပ္ရာသို႔ ေရာက္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ နည္းလမ္းလိုက္နာဖြယ္ကို သတိမထားေသာေၾကာင့္  မေကာင္းေသာ ေစတနာျဖင့္ မႀကံစည္ မရည္ရြယ္ဘဲႏွင့္ အလြဲလြဲအမွားမွား ျပဳမႈသိတတ္ ပံုကို တင္စား၍ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ေအးေစလုိလို႔ တရားနာ ပူဇာစအက်ဳိး

ရင္ထဲ၌ ပရိေဒ၀မီးေတာက္ေလာင္၍ ေအးခ်မ္းလိုေသာေၾကာင့္ တရားနာေသာ အခါတြင္ တရားေဟာပုဂၢိဳလ္က ပါဠိဂါထာျဖင့္ “ပူဇာစ ပူဇေနယ်ာနံ´´စသည္ ရြတ္ဆို ေဟာျပေလရာ အပူေၾကာက္သည္၊ ပူဇာစတရားကို ရင္ဆုိင္ရျပန္သည္ဟုဆိုလိုသည္။ မိမိလုိလားရာမေရာက္ဘဲ ဆန္႔က်င္ဘက္ပို၍သာ အေျခအေနဆုိးရြားရသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ေႃမြမေသ တုတ္မက်ဳိး

ေႃမြတစ္ေကာင္၏ အႏၲရာယ္ကို ဖယ္ရွားရာ၌ ေႃမြကို႐ိုက္သတ္ျခင္းျဖင့္ ေႃမြလည္းေသ၊ ႐ိုက္သည့္တုတ္လည္းက်ဳိးႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ေႃမြကိုအေ၀းသို႔ထြက္ေျပး ေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေမာင္းႏွင္ျခင္းျဖင့္ အႏၲရာယ္လည္းကင္း၊ ေႃမြလည္းမေသ၊ တုတ္လည္းမက်ဳိး၊ အက်ဳိးရိွေစႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ႏွစ္ဖက္အက်ဳိးမယုတ္ဘဲ ၿပီး ျပတ္ေစေသာ ေျဖရွင္းနည္းကို ရည္ၫႊန္း၍ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

၀က္ဖမ္းလိုက္လွ်င္ ၀က္ပက္ခံရမည္

ေတာ၀က္ကို ဖမ္းရန္အတြက္ လိုက္ပါသြားေသာသူသည္ အိမ္တြင္ေနခဲ့သူႏွင့္ မတူဘဲ ေတာ၀က္၏ပက္ေကာ္တိုက္ခုိက္ျခင္းကို ခံရမည္သာျဖစ္သည္ဟု ဆိုလုိသည္။ တစ္စံုတစ္ရာကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ ထိုျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ သက္ေရာက္မည့္အက်ဳိးအဆိုး အေကာင္းကို ေရွာင္ကြင္း၍မရႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးသည့္အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

၀က္ျဖစ္မွ မစင္မေၾကာက္ႏွင့္

၀က္သည္ လူ႕မစင္ကို အစာအဟာရအျဖစ္ စားေသာက္ အသက္ေမြးရသည္ျဖစ္ ရာ ၀က္ျဖစ္ပါလ်က္ မစင္ကိုရြံရွာ၍ မစားဘဲေရွာင္ေနျခင္းျဖင့္ အစာငတ္ရမည္သာျဖစ္၍ မစင္ကိုမေၾကာက္ႏွင့္ဟုဆိုလိုသည္။ မလႊဲမေရွာင္သာဘဲ ေရာက္ရိွေနရေသာ အေျခ အေနတြင္ ထုိအေျခအေနအရ ျပဳလုပ္ရင္ဆိုင္ရမည့္ အခက္အခဲကို ေၾကာက္ရြံ႕မေနရန္ အားတင္းေပးေသာသေဘာႏွင့္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

၀င္၀င္ခ်င္း ေဆာက္ႏွင့္ထြင္း

သစ္သားပန္းလွီး ေဖာက္ထြင္းထုေသာလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္သူသည္ အေပါက္ ငယ္မ်ားကို ေဖာက္ထြင္းရာ၌ စူးတန္ႏွင့္တန္ရာစူး၊ လြန္ႏွင့္ဦးစြာ လြန္သင့္ရာ၌ လြန္စ သည့္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွဘဲ အစကတည္းက ေဆာက္ႏွင့္ထြင္း သည္ဟုဆိုလုိသည္။ တျဖည္းျဖည္း တစစတိုးတက္လုပ္ရမည့္လုပ္ငန္းကို တစ္ဟုန္ တည္း စတင္ျခင္း၊ စလွ်င္စခ်င္း၊ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ အျပစ္အနာမ်ားကို ဦးစြာျပဳလုပ္မိျခင္း၊ အစဦးသိမ္ေမြ႕ရမည့္ေနရာ၌ ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆက္ဆံျခင္းစသည္တုိ႔တြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

၀န္ႏွင့္အား ျမားႏွင့္ေလး

သယ္ယူမည့္၀န္သည္ သယ္ယူႏိုင္မည့္အင္အားႏွင့္ မွ်တျခင္းရွိရမည္။ ပစ္မည့္ ျမားသည္ ပစ္သည့္ေလးႏွင့္ အင္အားခ်င့္ခ်ိန္မႈ မွ်တရမည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အတိုင္း အဆပမာဏခ်င္း လုိက္ဖက္ညီမွ ေျပျပစ္ေခ်ာေမာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သတိေပးသည့္ အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

၀မရိွဘဲ ၀ိလုပ္သည္

၀ိဟူေသာ စာလံုးကို ေရးလုိေသာအခါ မူလအကၡရာအတြက္ ၀တစ္လံုးလံုးႀကီး တင္အတြက္ ၀တစ္လံုးစသည္ျဖင့္ ၀လံုးလိုအပ္သည္ျဖစ္ရာ ၀မရိွဘဲႏွင့္ ထဆင္ထူးကို ေထာင္၍ ၀ိအျဖစ္ႀကံဖန္ျပဳလုပ္သည္ဟု ဆိုလုိသည္။ နဂိုမူလက အရည္အခ်င္း၊ အစု အေဆာင္းကိုယ္ပိုင္မရိွဘဲ သူတစ္ပါး၏ပစၥည္းငွားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ၀င့္ႄကြားေသာ အေဆာင္ အေယာင္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ရိွသည္ထက္ပို၍ ဟန္ေဆာင္ျခင္းကို ႐ႈတ္ခ်ေသာအားျဖင့္ သံုးႏႈန္း သည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

၀မ္းဆြဲမလိမၼာ၊ ဓမၼတာအျပစ္တင္

၀မ္းဆဲြလက္သည္မကၽြမ္းက်င္သျဖင့္ သားဖြားခက္ခဲလ်က္ ရိွေသာအခါတြင္ ၀မ္းဆဲြက မိမိမကၽြမ္းက်င္မႈကို အျပစ္မတင္ဘဲ ဓမၼတာအတုိင္း သားဖြားမႈ ခက္ခဲသည္ ကိုသာ အျပစ္တင္၍ ေျပာသည္ဟုဆိုလုိသည္။ မိမိခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ကို အျပစ္မျမင္ဘဲ အျခားအေၾကာင္းျပစရာကို အျပစ္လႊဲခ်တတ္ျခင္းကို ႐ႈတ္ခ်သည့္အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္း သည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)Page 2 of 4612345...102030...Last »