Browse

စားရကံႀကံဳေတာ့ မုတ္ဆိတ္ပ်ားစြဲ

စားထိုက္ေသာ ကံအခြင့္ႀကံဳႀကိဳက္ေလသျဖင့္ ပ်ားမ်ားသည္ အဆင္သင့္လွ်ာ ျဖင့္လ်က္၍မွီေသာ မုတ္ဆိပ္ဖ်ား၌ ပ်ားအံုဖြဲ႔၍ ပ်ားရည္မ်ားသိုထားေပးလာသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အလိုက္သင့္ အဆင္သင့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္း ႀကံဳႀကိဳက္ျပည့္၀လာ သည့္အခါမ်ဳိးတြင္ အဆင္သင့္လြန္ျခင္းကို ထူးကဲတင္စား၍သံုးသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

စားရမွာလည္း သဲႏွင့္ရွပ္ရွပ္၊ ပစ္ရမွာလည္းအဆီႏွင့္၀င္း၀င္း

ပုပ္ထဲသို႔က်ေသာ ၀က္သားတုံးသည္ စားရမည္ကလည္း သဲႏွင့္ရွပ္ရွပ္ျဖစ္၍ စား၍မျဖစ္၊ လႊင့္ပစ္ရမွာလည္း အဆီႏွင့္၀င္း၀င္းျဖစ္၍ မပစ္ရက္ျဖစ္ရသည္ဟုဆုိလို သည္။ အၾကပ္အတည္း ႏွစ္ခုၾကား၊ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ၾကား အဆံုးအျဖတ္ႏွစ္ရပ္ အၾကားတြင္ တစ္ဖက္သို႔မလိုက္သာဘဲ အခက္အခဲေတြ႕ရသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္း သည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

စိန္ေကာင္း ေက်ာက္ေကာင္းေရာင္း၀ယ္ရာ ေဆး႐ိုးသည္ကန္႔လန္႔

အဖိုးတန္ စိန္ေကာင္း ေက်ာက္ေကာင္း အေရာင္းအ၀ယ္စကားေျပာေနရာတြင္ အဖိုးမတန္ေသာ ေဆး႐ိုးသည္ကလည္း မိမိေဆး႐ိုးေရာင္းခ်ရေရးအတြက္ ၾကား၀င္၍ ေျပာဆိုစြတ္ဖက္ေနသည္ဟုဆိုသည္။ အေရးႀကီးေသာ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေရးမႀကီးေသာ ကိစၥကို စြတ္ဖက္ေျပာဆိုျခင္းကို ႐ႈတ္ခ်ဟန္႔တားသည့္သေဘာျဖင့္ ခိုင္းႏႈိင္းသံုးသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

စိုင္ေကာ္၍ ခ်ဳံေပၚေရာက္သည္

ေတာမုဆိုးသည္ မိမိအစြမ္းျဖင့္ ခ်ဳံအျမင့္ေပၚသို႔ ခုန္တက္ႏိုင္စြမ္းမရိွေသာ္လည္း စိုင္သတၱ၀ါက ဦးခ်ဳိျဖင့္ ပင့္ေကာ္တုိက္ခုိက္ရာမွ လြင့္ေျမာက္၍ ခ်ဳံေပၚတင္ေနသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ တစ္စံုတစ္ဦးသည္ မိမိအစြမ္း၊ လံု႔လပေယာဂျဖင့္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ ျခင္းမရိွဘဲ သူတစ္ပါးက ေထာက္ပံ့ကူညီမႈျဖင့္သာ ႀကီးျမင့္တိုးတက္ရသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

စိုစိုႏွင့္နံသည့္ေၾကာင္ေခ်း

ေၾကာင္ေခ်းမွာအျမင္အားျဖင့္ ေပ်ာ့စိစိရိွ၍ အနံအသက္ ျပင္းထန္ဆုိးရြားသည္ ဟု မထင္ရေစကာမူ အနံမွာစူးစူးရွရွ ဆိုးရြားနံေစာ္လွသည္ဟုဆိုလိုသည္။ အျမင္အား ျဖင့္ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္းရိွသေလာက္ ခက္ထန္တင္းမာေသာသူမ်ဳိး မထင္မွတ္ပဲႏွင့္ အစြမ္းပိုကဲေသာ သူမ်ဳိးကို တင္စား၍သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

စုဖန္မ်ားလွ်င္ ပ်ားလပို႔ျဖစ္မည္

ပ်ားမ်ားသည္ ပန္းပြင့္မ်ားမွ ပန္း၀တ္ရည္ ၀တ္မႈန္တစ္စက္စီ၊ တစ္မႈန္စီးကိုစုပ္ယူ ၍ စုေဆာင္းထားရာ စုဖန္မ်ားလတ္ေသာ္ ႀကီးမားေသာ ပ်ားအံု၊ ပ်ားလပို႔ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာသည္ဟုဆိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

စုိၿပီးေသာလက္ကို မေျခာက္ေစႏွင့္

စုိစြတ္ၿပီးေသာ အခက္အလက္ကို  ေျခာက္ေသြ႕မသြားေစေအာင္ ၾကပ္မတ္ဂ႐ု စိုက္လ်က္ အၿမဲစြတ္စိုေနေအာင္ သတိျပဳပါဟုဆိုလုိသည္။ ခင္မင္ရင္းႏွီးၿပီးေသာမိတ္ ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ ခင္မင္မႈပ်က္ေတာက္စိမ္းကားမသြားေလေအာင္ ခင္မင္ ၿပီးသူကို အစဥ္အဆက္ခင္မင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါဟုဆိုလိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

စူဠလိပ္ေရထဲလႊတ္သည္

လိပ္သည္ ေရထဲတြင္ေနေသာ သတၱ၀ါျဖစ္ေသာ္လည္း ေရကိုေၾကာက္ရြံ႕ ဟန္ေဆာင္သျဖင့္ ႏွိပ္စက္သည့္သေဘာျဖင့္ ေရထဲသို႔ လႊတ္ခ်ၾကည့္ေသာအခါ လိပ္ သေဘာက်ျဖစ္၍ ျပန္မေပၚလာေတာ့ဘဲ ကူးထြက္သြားသည္ဟုဆိုလိုသည္။ (ဘူရိဒတ္ ဇာတ္မွ)လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို အမွတ္မထင္အႀကိဳက္လုိက္၍ျဖည့္စြမ္း မိေသာအခါ တြင္ သံုးႏႈန္းသည္။ ေစာင့္ႀကိမ္ၾကာျမင့္သည့္တိုင္ေအာင္ မေပၚလာႏိုင္ေသာ အခါ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ႏွင့္ မေပၚလာေတာ့သည့္ အခါမ်ဳိးတြင္လည္း သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ဆင္က်ီစားရာ ဆိတ္မခံသာ

ဆင္အဖို႔ က်ီစားသည့္အေနျဖင့္ ဆိတ္ငယ္ကို ပုတ္ခတ္ကန္ေက်ာက္ျခင္း ျပဳလုပ္ေစကာမူ အင္အားျခင္းမမွ်ေသာ ဆိတ္ငယ္အဖို႔မွာ မသက္မသာ ျပင္းထန္စြာ ခံစားရသည္ဟုဆိုလိုသည္။ အင္အားျခင္းမတူမွ်ေသာအခါ တစ္ဦးအဖို႔ မျဖစ္ေလာက္ ေသာ အျပဳအမႈသည္ တစ္ဖက္သားအဖို႔ မခံရပ္ႏိုင္ေသာအမႈျဖစ္ေနတတ္သည့္အခါ တြင္ တစ္ဖက္သားကို စာနာေထာက္ထားရန္ သတိေပးသည့္အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ဆင္ပိန္လွ်င္ ကၽြဲေလာက္က်န္ေသးသည္

ႀကီးမားေသာ ဆင္ႀကီးသည္ မည္မွ်ပင္ပိန္လွီသည္ဟု ဆိုရေစကာမူ ကၽြဲ၏ခႏၶာ ကိုယ္မွ်ေလာက္သာ က်န္ေသးသည္ဟုဆိုလိုသည္။ ဥစၥာပစၥည္းျပည့္၀သူမ်ားသည္ စီးပြားေလွ်ာက်သည္ဆိုေစကာမူ ဆင္းရဲသူအေျခအေနမွ်ေလာက္မူကား က်န္ရိွေသး သည္ဟုဆိုလုိသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)Page 10 of 46« First...89101112...203040...Last »