၀က္ဖမ္းလိုက္လွ်င္ ၀က္ပက္ခံရမည္

ေတာ၀က္ကို ဖမ္းရန္အတြက္ လိုက္ပါသြားေသာသူသည္ အိမ္တြင္ေနခဲ့သူႏွင့္ မတူဘဲ ေတာ၀က္၏ပက္ေကာ္တိုက္ခုိက္ျခင္းကို ခံရမည္သာျဖစ္သည္ဟု ဆိုလုိသည္။ တစ္စံုတစ္ရာကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ ထိုျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ သက္ေရာက္မည့္အက်ဳိးအဆိုး အေကာင္းကို ေရွာင္ကြင္း၍မရႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးသည့္အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

၀က္ျဖစ္မွ မစင္မေၾကာက္ႏွင့္

၀က္သည္ လူ႕မစင္ကို အစာအဟာရအျဖစ္ စားေသာက္ အသက္ေမြးရသည္ျဖစ္ ရာ ၀က္ျဖစ္ပါလ်က္ မစင္ကိုရြံရွာ၍ မစားဘဲေရွာင္ေနျခင္းျဖင့္ အစာငတ္ရမည္သာျဖစ္၍ မစင္ကိုမေၾကာက္ႏွင့္ဟုဆိုလိုသည္။ မလႊဲမေရွာင္သာဘဲ ေရာက္ရိွေနရေသာ အေျခ အေနတြင္ ထုိအေျခအေနအရ ျပဳလုပ္ရင္ဆိုင္ရမည့္ အခက္အခဲကို ေၾကာက္ရြံ႕မေနရန္ အားတင္းေပးေသာသေဘာႏွင့္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

၀င္၀င္ခ်င္း ေဆာက္ႏွင့္ထြင္း

သစ္သားပန္းလွီး ေဖာက္ထြင္းထုေသာလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္သူသည္ အေပါက္ ငယ္မ်ားကို ေဖာက္ထြင္းရာ၌ စူးတန္ႏွင့္တန္ရာစူး၊ လြန္ႏွင့္ဦးစြာ လြန္သင့္ရာ၌ လြန္စ သည့္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွဘဲ အစကတည္းက ေဆာက္ႏွင့္ထြင္း သည္ဟုဆိုလုိသည္။ တျဖည္းျဖည္း တစစတိုးတက္လုပ္ရမည့္လုပ္ငန္းကို တစ္ဟုန္ တည္း စတင္ျခင္း၊ စလွ်င္စခ်င္း၊ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ အျပစ္အနာမ်ားကို ဦးစြာျပဳလုပ္မိျခင္း၊ အစဦးသိမ္ေမြ႕ရမည့္ေနရာ၌ ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆက္ဆံျခင္းစသည္တုိ႔တြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

၀န္ႏွင့္အား ျမားႏွင့္ေလး

သယ္ယူမည့္၀န္သည္ သယ္ယူႏိုင္မည့္အင္အားႏွင့္ မွ်တျခင္းရွိရမည္။ ပစ္မည့္ ျမားသည္ ပစ္သည့္ေလးႏွင့္ အင္အားခ်င့္ခ်ိန္မႈ မွ်တရမည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အတိုင္း အဆပမာဏခ်င္း လုိက္ဖက္ညီမွ ေျပျပစ္ေခ်ာေမာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သတိေပးသည့္ အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

၀မရိွဘဲ ၀ိလုပ္သည္

၀ိဟူေသာ စာလံုးကို ေရးလုိေသာအခါ မူလအကၡရာအတြက္ ၀တစ္လံုးလံုးႀကီး တင္အတြက္ ၀တစ္လံုးစသည္ျဖင့္ ၀လံုးလိုအပ္သည္ျဖစ္ရာ ၀မရိွဘဲႏွင့္ ထဆင္ထူးကို ေထာင္၍ ၀ိအျဖစ္ႀကံဖန္ျပဳလုပ္သည္ဟု ဆိုလုိသည္။ နဂိုမူလက အရည္အခ်င္း၊ အစု အေဆာင္းကိုယ္ပိုင္မရိွဘဲ သူတစ္ပါး၏ပစၥည္းငွားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ၀င့္ႄကြားေသာ အေဆာင္ အေယာင္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ရိွသည္ထက္ပို၍ ဟန္ေဆာင္ျခင္းကို ႐ႈတ္ခ်ေသာအားျဖင့္ သံုးႏႈန္း သည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

၀မ္းဆြဲမလိမၼာ၊ ဓမၼတာအျပစ္တင္

၀မ္းဆဲြလက္သည္မကၽြမ္းက်င္သျဖင့္ သားဖြားခက္ခဲလ်က္ ရိွေသာအခါတြင္ ၀မ္းဆဲြက မိမိမကၽြမ္းက်င္မႈကို အျပစ္မတင္ဘဲ ဓမၼတာအတုိင္း သားဖြားမႈ ခက္ခဲသည္ ကိုသာ အျပစ္တင္၍ ေျပာသည္ဟုဆိုလုိသည္။ မိမိခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ကို အျပစ္မျမင္ဘဲ အျခားအေၾကာင္းျပစရာကို အျပစ္လႊဲခ်တတ္ျခင္းကို ႐ႈတ္ခ်သည့္အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္း သည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

၀မ္းတစ္လံုးေကာင္း ေခါင္းမခဲဘူး

အစာအိမ္က အစာေကာင္းစြာ ေခ်ခ်က္ႏိုင္ျခင္းမရိွခဲ့ေသာ္ ေရာဂါဘယ အမ်ဳိးမ်ဳိး အေထြေထြ ျဖစ္ပြားတတ္ေပရာ အစာအိမ္ ၀မ္းတစ္ခုက ေကာင္းမြန္ေနခဲ့လွ်င္ အျခား ေရာဂါမ်ားကို မဆိုထားဘိ၊ ေခါင္းပင္လွ်င္ မကိုက္ခဲႏိုင္ဟုဆိုလုိသည္။ အခ်က္အျခာ ေနရာက ေကာင္းမြန္လွ်င္ အျခားဆက္စပ္ရာ အစြယ္အပြားမ်ားပါ ေကာင္းမြန္သည္ဟု ေဖာ္ျပရာ၌ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

၀မ္းႏွင့္မလြယ္ သားမမည္

မိမိ၀မ္းႏွင့္လြယ္၍ ေမြးရျခင္းမရိွေသာ ေမြးစားသမီးတုိ႔သည္ မိမိတို႔၏ သားသမီး ရင္းမ်ားႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် သားသမီးဟုမည္တြင္ရေလာက္ေအာင္ ေက်းဇူးသိ၊ ခင္တြယ္ တတ္ျခင္းမရိွဟုဆိုလိုသည္။ ေမြးစားသားသမီးတုိ႔အား အစစ္အမွန္အားမကိုးရေၾကာင္း ကိုသံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

၀ါဂြမ္းတစ္လွည္းစာ မီးဖုတ္၍တစ္ဆုပ္မရ

လွည္းတစ္စီးတိုက္စာ ၀ါဂြမ္းမ်ားသည္ ထုထည္အားျဖင့္ ႀကီးမားမ်ားျပားေသာ္ လည္း မီးတုိက္၍ျပာျဖစ္သြားေသာအခါ လက္တစ္ဆုပ္စာမွ်မရိွဟူ၍ ဆိုလိုသည္။ ပမာဏအားျဖင့္ ႀကီးမားသည္ဟုထင္ရေသာ္လည္း အႏွစ္သာရအားျဖင့္ နည္းပါး ေၾကာင္းကို ထင္းရွားေစလို၍ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

၀ါးလံုးေခါင္းထဲ လသာသည္

လသည္ ေကာင္းကင္အာကာယံ၌ ထြန္းလင္း၀င္းပသျဖင့္ ေျမျပန္႔အရိပ္ကင္းရာ ၌ လေရာင္သာ၍ လူအမ်ားၾကည့္႐ႈႏွစ္သိမ့္ျခင္းျဖစ္ရေပရာ ၀ါးလံုးေခါင္းအတြင္း၌ လသာေနေသာအခါတြင္ကား မည္သူမွ်လည္း မၾကည့္ျမင္သာ မည္သို႔မွ်လည္းအက်ဳိး မျပဳဟုဆိုလုိသည္။ အရာဌာနမဟုတ္သည့္ေနရာ၌ ၀င့္၀ါအစြမ္းျပ၍ေနျခင္းျဖင့္ အက်ဳိး မရိွပံုကို ေပၚလြင္ေစလို၍ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)Page 1 of 212