သံကိုသံဖ်က္ သံေခ်းတက္

သံသည္ မိမိ၏ေလာင္ကၽြမ္းမႈ သံေခ်းေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ပြန္းပဲ့ ေႄကြက်၍ ပ်က္စီးရ သည္ဟုဆိုလုိသည္။ ျပင္ပ ပေယာဂအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲမိမိ၏အတြင္း အႏၲရာယ္၊ မိမိႏွင့္အမ်ဳိး၊ ဘ၀တူသို႔၏ ပေယာဂေၾကာင့္ ပ်က္စီးသည္ျဖစ္ေစ သံုးႏႈန္း သည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

သက္ႀကီးစကား သက္ငယ္ၾကား

သက္ႀကီးသူအိုတုိ႔က ေတြ႕ႀကံဳသိၾကားရဖူးသမွ် ေျပာျပသည္ကို ငယ္ရြယ္သူမ်ား ကတစ္ဆင့္ မွတ္သားနည္းမီ သိျမင္မွတ္သားရသည္ဟု ဆိုလုိသည္။ ကိုယ္ေတြ႕မဟုတ္ ေသာ္လည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ေျပာၾကားမွတ္သားခဲ့ပံုကို သက္ေသထူရာ၌ သံုးႏႈန္း သည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

သခြပ္ပင္က မီးတက်ီလုပ္သည္

သိၾကားမင္းေဟာင္းသည္ အကုသိုလ္ေၾကာင့္ ပင္လယ္ကသစ္ပင္ေပါက္သည့္ တာ၀တႎသာနတ္ျပည္မွ သခြပ္ပင္ေပါက္ရာ အသူရာျပည္သို႔က်သြား၏။ သခြပ္ပြင့္ေလ ဆုိင္း အသူရာျပည္သို႔ ေရာက္ေနေၾကာင္း သတိရၿပီး သိၾကားမင္းအသစ္ကို တက္၍ စစ္ၿပိဳင္ကာ မႏိုင္ဘဲႏွင့္ ရန္မီးတက်ီက်ီလုပ္ေနသည္ဟု ဆိုလုိသည္။ မစြမ္းဘဲႏွင့္ တစ္ ေထာင့္မွ ရန္စြာေနျခင္း၊ အေရးမပါဘဲ အေရးတစ္ခုျပဳလုပ္ ေႏွာင့္ယွက္ေနျခင္း စသည္ တို႔တြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

သံဃာအား ဘုရားမဆန္သာ

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ၀ိနည္းေတာ္ကို ပညတ္ရာ၌ျဖစ္ေစ၊ တရားေဟာၾကားေတာ္မူ ရာ၌ျဖစ္ေစ၊ တပည့္သံဃာမ်ား၏ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္ခ်က္မ်ားကို မျငင္းဆန္ဘဲ လိုက္ေလ်ာခြင့္ျပဳသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ေနာက္လုိက္အမ်ား၏ ဆႏၵကို ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ ျပဳသူက မျငင္းဆန္သင့္၊ မျငင္းဆန္သာျဖစ္သည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

သစ္တစ္ပင္ေကာင္းလွ်င္ ငွက္တစ္ေသာင္းနားခိုရသည္

သစ္တစ္ပင္သည္ အရိပ္အာ၀ါသႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ခက္လက္ေ၀ဆာစည္ပင္ေသာအခါ ငွက္ေပါင္းတစ္ေသာင္းမွ် ခို၀င္နားေနႏိုင္သည္ဟုဆိုလုိသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ စြမ္း ေဆာင္မႈျဖင့္ အမ်ား အတြက္ အက်ဳိးၿပီးစီးႏိုင္ပံုကို ျပဆိုရာ၌ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

သစ္မရိွခင္စပ္ၾကား ၀ါးေပါင္းကြပ္သည္

ေကာင္းမြန္ ခုိင္ခန္႔ေသာ သစ္မရရိွေသးမီတြင္ ၾကမ္းမ်ား ပရမ္းပတာမျဖစ္ရန္ ယာယီအားျဖင့္ ၀ါးျဖင့္ ေပါင္းကြပ္ထားသည္ဟုဆိုလုိသည္။ တစ္စံုတစ္ရာကို အၿပီးအစီး  မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသးကာမွ်ျဖစ္သလို ပစ္ပယ္၍ မထားဘဲ ျဖစ္သည့္နည္းႏွင့္ အက်ဳိးရိွ ေအာင္ တတ္ႏိုင္သမွ် ေဆာင္ရြက္ထားသင့္ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ယာယီအခိုက္ အတန္႔ မွ်သာ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္၍ ေနာင္တြင္ ပစ္ပယ္တတ္သည့္သေဘာကို ေဖာ္ျပရာ၌ လည္းေကာင္း သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

သစ္မရွား ေက်ာင္းေဆာက္

ေက်ာင္းေဆာက္၍လွဴသည္မွာ ေစတနာ ထက္သန္၍ ေက်ာင္းေဆာက္လွဴလို ေသာေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ သစ္၀ါးေပါမ်ားေန၍ ျဖစ္ သည္ဟု ဆိုလုိသည္။ မူလရည္ရြယ္ ခ်က္ ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ အလုိက္သင့္ အခြင့္သာ၍ ျပဳမူေဆာင္ရြက္သည့္အခါမ်ဳိးတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

သတိမမူ ဂူမျမင္၊ သတိမူျမဴျမင္

သတိမထားဘဲေနေသာအခါ အလြန္ႀကီးမားေသာ ဂူႀကီးကိုပင္မျမင္မိဘဲရိွတတ္ ၍ သတိမႈ၍ စူးစမ္းေသာအခါတြင္ကားျမဴမႈန္ကေလးကိုပါ ျမင္ရသည္ဟုဆိုလုိသည္။ သတိရိွျခင္း၏အက်ဳိးႏွင့္ သတိကင္းမဲ့သူ၏ ေပါ့ဆလစ္ဟင္းမႈကို ေဖာ္ျပရန္ သံုးႏႈန္း သည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

သဒၵါလြန္ေသာ္ရာဂ (သဒၵါလြန္တဏွာကၽြံ)

ၾကည္ညိဳယံုၾကည္ေသာ ေစတနာ ပိုလြန္သည္ထက္ပိုလြန္၍  တပ္မက္တြယ္တာမိ ကာ ရာဂတဏွာစိတ္ျဖင့္ ခ်စ္ခင္ေသာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေစတတ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ သဒၵါတရားကို အတုိင္းအဆ ထက္ပိုလြန္၍ မထားရန္ သတိေပးသည့္အေနျဖင့္  သံုးႏႈန္း သည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

သဒၶါလြန္း ဆြမ္းေတာ္႐ံုရပ္

ဒါယကာ ဒါယိကာမတို႔သည္ ေစတနာသဒါၶတရားရိွလြန္းၿပီဟု ယံုကိုးကာ ထပ္ကာ ထပ္ကာ ဆြမ္းကြမ္း အလွဴခံေန၍မသင့္ဟုဆိုလုိသည္။ ေစတနာ သဒၶါတရားမည္မွ်ပင္ရိွ ေစကာမူ အတိုင္းအဆႏွင့္သာျဖစ္၍ အခြင့္ေကာင္းယူလြန္းျခင္းမျပဳရန္ သတိေပးသည့္ အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)Page 1 of 512345