လက္ခုပ္တစ္ဖက္တည္းတီး၍ မျမည္

လက္ခုပ္ဟူသည္မွာ လက္ႏွစ္ဖက္တီးမွသာ ျမည္ႏိုင္၍ လက္တစ္ဖက္တည္းႏွင့္ လက္ခုပ္တီး၍မရဟု ဆိုလိုသည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင္အညီအမွ် တာ၀န္ရိွ၍ ႏွစ္ဖက္စလံုး အလုိတူ၊ ႏွစ္ဖက္စလံုးပေယာဂျဖင့္ ျဖစ္ပ်က္ရသည့္အခါမ်ဳိးတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

လက္ဖက္ေကာင္းစားခ်င္ ပေလာင္ေတာင္တက္ေႏွးေစ

လက္ဖက္ရြက္မ်ား ခူးရာတြင္ ရရာအၫႊန္မ်ားကို ခူးျဖတ္သည္ထက္ ျဖည္းျဖည္း ေဆးေဆး အရြက္ႏု၊ အၫြန္႔ေကာင္းမ်ားကို ျဖည္းျဖည္းေရြးခ်ယ္ဆြတ္ခူးျခင္းျဖင့္ လက္ဖက္ေကာင္းစားႏိုင္ခြင့္ရသည္ဟုဆိုလိုသည္။ (အခ်ဳိ႕လည္း ေရႊဖီမိုးလြတ္ ရြက္ဦး ဖ်ားဆြတ္ၿပီးေနာက္ ရြက္သစ္ျပန္၍စီေသာ ေႏွာင္းအၫြန္႔အရြက္တုိ႔က ပို၍ေကာင္း သျဖင့္ ေနာက္ခ်န္၍ ေတာင္တက္ဆြတ္ခူးရမည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။) ေကာင္းမြန္ သပ္ရပ္ေသခ်ာေသာအက်ဳိးကို လိုလားပါက အလ်င္စလိုမျပဳလုပ္ဘဲ ျဖည္းျဖည္းေဆး ေဆးခ်ိန္ခ်ိန္ဆဆ ျပဳလုပ္ရမည္ဟု ရည္ၫႊန္းသံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

လက္သင့္ရာ စားေတာ္ေခၚသည္

ဘုရင္၏ ပြဲေတာ္ေဆာင္တြင္ မိဖုရားေမာင္းမအသီးသီးခ်က္ျပဳတ္ပို႔ဆက္ေသာ ဟင္းပြဲဟင္းရံေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ပါရိွရာတြင္ဘုရင္သည္ မိမိလက္အဆင္သင့္ရာ ပြဲေတာ္အုပ္ကိုသာ ႏႈိက္ယူပဲြေတာ္တည္သည္ဟု ဆိုလုိသည္။ ထိုက္သင့္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမျပဳဘဲ အဆင္သင့္ရာကို အခြင့္အေရးေပးတတ္သည္ကို ႐ႈတ္ခ်ေသာအားျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

လက္သည္းဆိတ္ လက္ထိပ္နာသည္

လက္သည္းကို ဆိတ္ဖဲ့ေသာအခါ လက္သည္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ လက္ထိပ္ ဖ်ားသည္ နာက်င္ျခင္းျဖစ္ရသည္ဟု ဆိုလုိသည္။ နီးစပ္ေသာသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကို ထိပါးျခင္းျဖင့္ က်န္နီးစပ္ဆက္ဆံသူ ေသြးနီးသူမ်ားကိုပါ နားၾကည္းထိပါးေစသည္ ဟု ဆိုလုိသည္။ အက်ဳိးသြားဆက္စပ္ပံုကို ထင္ရွားေစလို၍ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

လက္ႏွင့္ေရး၊ ေျခႏွင့္ဖ်က္သည္

ႀကီးသူက ေကာင္းေစလို၍ လက္ျဖင့္ေရးသားၫႊန္ျပထားသည္ကို ငယ္သူက ေျခႏွင့္ပြတ္ဖ်က္ပစ္သည္ဟုဆိုလုိသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ေစတနာျဖင့္ ျပဳလုပ္ စီမံသည္ကို အျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္က မလိုဆႏၵျဖင့္ ဖ်က္ဆီးပစ္သည့္အခါတြင္ ႐ႈတ္ခ်၍သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

လင္စံေရြး လင္ေခြးႏွင့္ျငား

မိန္းမတို႔သည္ အခ်ိန္အရြယ္ရိွခုိက္တြင္ ထိုက္ေလ်ာ္ေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို မေရြးမတည့္ဘဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးအေၾကာင္းျပကာ အႀကိဳက္မေတြ႕ႏိုင္ ျဖစ္ေနခဲ့ရာတြင္ အသက္အရြယ္လြန္ေသာအခါ ႀကိဳက္မည့္သူမရိွေသာေၾကာင့္ ရရာေယာက်္ားကို ယူလိုက္ရသျဖင့္ ေခြးကဲ့သို႔မိုက္မဲေသာ လင္မ်ဳိးႏွင့္ ညားမိေတာ့သည္ဟုဆိုလိုသည္။ မိန္းမတို႔၏ ဇီဇာခ်ဲ႕မႈမ်ဳိးကို ႐ႈတ္ခ်ေသာအားျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

လင္းတေလာက္ေတာ့ ငွက္တိုင္းလွသည္

လင္းတသည္ ငွက္အမ်ဳိးမ်ဳိးအနက္တြင္ အ႐ုပ္ဆိုးေသာ ငွက္ျဖစ္သျဖင့္ အျခား ငွက္မ်ားသည္ အ႐ုပ္ဆိုးသည္ဟု ဆိုရေစကာမူ လင္းတႏွင့္ ႏႈိင္းစာလွ်င္ လွေသးသည္ သာျဖစ္ေပရာ မည္သည့္ငွက္မဆို လင္းတလွသည္ထက္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ေလ်ာ့စရာမရိွ။ ယုတ္စြအဆံုး လင္းတေလာက္လွသည္ခ်ည္းသာျဖစ္သည္ဟု ဆိုလို သည္။ အရည္အခ်င္းတစ္ခုခုသည္ အမ်ားလုိက္၍မီႏိုင္ေသာ မွန္တန္း၊ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ ၌ရိွသည့္အခါမ်ဳိးတြင္ အမ်ားထက္ပို၍ အထင္ႀကီး၊ စိတ္ကူးမျမင့္ေစရန္ ရည္ၫႊန္း၍သံုး ႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

လင္ေနစ ရွင္လိင္မွ (ဆင္ေသမွ)

လင္ေယာက်္ားယူသည့္အခါ အိမ္ေထာင္ဦးကတည္းကပင္ လင္ျဖစ္သူသည္ ရွင္လိင္ျပန္၊ ရွင္လူထြက္၊ သကၤန္း၀တ္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္ပါမွ စာေပပညာတရား က်မ္းဂန္အေျခ ခံရွိႏိုင္မည္ဟူ၍ ဆိုလိုသည္။ ဘာသာ႐ိုးရာဓေလ့ ရဟန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေလာကီ ေလာကုတၱရာပညာအေျခခံယူၾကျခင္းကို တန္ဖိုးထား၍ ဆိုသည္။ (အခ်ဳိ႕ကလင္ေနစ ဆင္ေသမွဟု ဆိုၾကသည္။)... (ဆက္ဖတ္ရန္)

လင္ႏွင့္မယား လွ်ာႏွင့္သြား

လွ်ာသည္အစာကို လူးလိန္းရာတြင္ သြားေစ့သည္ႏွင့္လြတ္ေအာင္ အလုိက္သင့္ ဖယ္ေနက်ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ခါတြင္ သြားႏွင့္မလြတ္ဘဲ လွ်ာအႀကိတ္ခံရတတ္ သကဲ့သို႔ လင္ႏွင့္မယားသည္ စိတ္ခ်င္းတူညီေအာင္ ႀကိဳးစားေလ့က်င္မႈ ရိွၾကေသာ္ လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကေတာက္ကဆ ျဖစ္တတ္သည္ဟု ဆိုလုိရင္းျဖစ္သည္။ လင္ႏွင့္မယားသည္ အၿမဲသင့္တင့္ေနသည္မဟုတ္ဘဲ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြား တတ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

လည္ဖန္မ်ားတဲ့လွည္းဘီး ေခ်းသင့္

လွည္းဘီးမ်ားမွာ လွည္းသြားတုိင္း လည္ပတ္ေနရသည္ျဖစ္ရာ ထိုသို႔လည္ပတ္ ေနစဥ္ပင္ တစ္ႀကိမ္ႀကိမ္၌ ေခ်းပံုေပၚသို႔တက္၍ နင္းမိသည့္အခါလည္း ရိွတတ္သည္ဟု ဆိုလုိသည္။ လည္ပတ္ပါးနပ္ျခင္းျဖင့္ ၀င့္ႄကြားေလ့ရိွေသာသူသည္ ထိုသုိ႔လည္ပတ္ရာ မွပင္ တစ္ႀကိမ္ႀကိမ္၌ သူတစ္ပါးက လွည့္စားျခင္းစသည့္ေဘးအႏၲရာယ္အေႏွာင့္ အယွက္မ်ဳိး ခံစားဖြယ္ရာရိွသည္ဟု ႀကိဳတင္သတိေပးေသာအားျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)Page 1 of 41234