ရာသီမပိုင္ ေဆးမကိုင္ႏွင့္

ေဆးဆရာဟူသည္မွာ ရာသီဥတုအေျခအေနအရ ေဆး၀ါးတို႔၏ အာနိသင္ ေျပာင္းလဲမႈ၊ လူနာ၏အေျခအေနေျပာင္းလဲမႈတို႔ကို တတ္သိကၽြမ္းက်င္ရန္ လုိအပ္ သျဖင့္ ရာသီဥတုသေဘာကို ပိုင္ႏိုင္စြာ မတတ္သိဘဲ ေဆးကုသမႈအလုပ္ကို မလုပ္ကိုင္ ႏိုင္ဟု ဆိုလိုသည္။ ေဆးဆရာတို႔အတြက္ ရည္ၫႊန္း၍သံုးသည္။ မကၽြမ္းက်င္ေသာ အလုပ္ကို မလုပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားသည့္သေဘာသို႔လည္း ေရာက္သည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ရာသီမသိ ပန္းႏွင့္ညိႇ

ပန္းမာလ္တို႔တြင္ ရာသီဥတုအလိုက္ အခ်ိန္မွန္ဖူးပြင့္တတ္ၾကေသာ ပန္းအမ်ဳိး အစား၊ ရာသီပန္းမ်ဳိးလည္းရိွသျဖင့္ အခါရာသီကိုသိလိုေသာ္ ရာသီပန္းပြင့္ေပၚျခင္းကို ခ်ိန္ညိႇ၍ သိႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ရိွလွ်င္တန္ဆာ၊ မရိွလွ်င္၀မ္းစာ

ေရႊေငြ စုေဆာင္းထားျခင္းသည္ သံုးစြဲစရာမရိွ၍ စားေသာက္ေရးပိုလွ်ံေသာ္ အဆင္တန္ဆာအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္၍ သံုးစြဲရန္ ေငြအလြယ္မရိွသည့္ အခါတြင္လည္း ၀မ္းစာေရးအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ဟုဆိုလုိသည္။ အေျခအေနႏွင့္ ဟပ္စပ္ဆီေလ်ာ္ ေအာင္ ေစစားရသည့္သေဘာ ႏွစ္ဖက္ႏွစ္လမ္း အက်ဴိးျပဳႏိုင္သည့္သေဘာတို႔ကိုေပၚ လြင္ေစရန္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ရဲစိတ္ေမြး၊ ဒူးေလးမလို

ပင္ကိုစိတ္ထားက ရဲရင့္သတၱိရိွေသာသူသည္ လက္နက္အင္အားကို အားကိုးရန္မလို၊ ရဲစိတ္မရိွသူသာလွ်င္ ေလျမား၊ ဓားလံွ၀သည္တို႔ကို အားကိုးရသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ပင္ကိုအစြမ္းသတၱိရိွလွ်င္ အျခားအကူအညီ အမွီအခိုမလိုဟု ဆိုလိုရာ၌ သံုးသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ရြာကိုလြန္၍ ရြက္တိုက္သည္

ေလွကို ရြတ္တိုက္၍ ရြာသို႔ျပန္လာေသာအခါ ရြာဆီသို႔တည့္တည့္ေရာက္ေအာင္  မွန္းဆ၍ လာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရစုန္ေရဆန္အားေလ်ာ္စြာ ရြာကိုလြန္သြားသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ (ေရဆန္အခါ၌ ရြာကိုလြန္၍ တိုက္ရသည္လည္းရိွ၏။) ဦးတည္သင့္ရာကို ဦးမတည္ဘဲ လြန္ဆန္ေက်ာ္လႊား၍ ဆက္ဆံျပဳလုပ္ေသာအခါမ်ဳိးတြင္ အျပစ္တင္ေသာ သေဘာျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ရွင္နည္းရာ အဂၢလူထြက္

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေမာင္ရွင္ (သာမေဏ)နည္းပါးလ်က္ရိွသည္တြင္မွ ရွင္အဂၢဘြဲ႕ေတာ္ရိွေသာ သာမေဏတစ္ပါးက လူ၀တ္လဲသြားျပန္သျဖင့္ ရွင္သာမေဏ ပို၍ နည္းေလ်ာ့သြားရသည္ဟုဆိုလိုသည္။ နည္းေလ်ာ့ရသည့္အထဲတြင္ ထပ္မံနည္း ေလ်ာ့ရသည့္အခါမ်ဳိးတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ရွင္ဘုရင္တစ္ခါထြက္၊ ပဲႀကီးတစ္ေလွခ်က္

ေရွးအခါက ျမန္မာရွင္ဘုရင္ ထြက္ေတာ္မူေသာအခါ ထြက္ေတာ္မူႀကီး၊ ထြက္ေတာ္မူကေလးဟူ၍ရိွရာ သိုင္းကိုင္၊ က်ဳိင္းကိုင္၊ ေရွ႕ေတာ္ေျပးမွဴး၊ ငွက္ခတ္ သမား၊ ၀င္းေတာ္သား၊ အေဆာင္ကိုင္စေျမႇာင္၊ နာခံ၊ သံဆင့္စေသာ မင္းမႈထမ္း၊ မိဖုရား၊ အပ်ဳိေတာ္၊ သူေဌးသူႄကြယ္၊ ပုဏၰား၊ လက္၀ဲဆိုင္း၊ လက္ယာဆိုင္း၊ ေျခလ်င္ တပ္၊ ဆင္တပ္၊ ရထားတပ္စသည့္ အခမ္းအနားအစီအရင္တုိ႔ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ စီမံ ခန္႔ခြဲခ်ီတက္ေစရသျဖင့္ ပဲႀကီးေစ့ေလွတစ္စင္းစာကိုႏူးနပ္ေအာင္ ခ်က္ျပဳတ္ေနရ သေလာက္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အေဆာင္အေယာင္ခ်ဲ႕တတ္၍ ၾကာျမင့္စြာ ၿဖီးလိမ္းျပင္ဆင္အခ်ိန္ယူတတ္ေသာသူမ်ားကို ကဲ့ရဲ႕သေရာ္သေဘာျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ရွင္ဘုရင့္ပုဆိုး ပိုးခ်ည္းပဲ

ရွင္ဘုရင္သည္ ခ်မ္းသာႄကြယ္၀သူျဖစ္ရာ ဘုရင္၏၀တ္လဲေတာ္ပုဆိုးမွာ ခ်ည္ေရာေႏွာျခင္းမရိွဘဲ ပိုးသန္႔သန္႔ကိုသာ ယက္လုပ္သည္ျဖစ္သျဖင့္ ပိုးခ်ည္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ တတ္ႏိုင္ေသာ သူတုိ႔၏ပစၥည္းမွာ တစ္ထစ္ခ် အေကာင္းစား သာ ျဖစ္မည္ျဖစ္၍ တစ္နည္းတစ္ဖံု ေတြးမွားဖြယ္ရာမလိုဟု ဆိုလိုသည့္အခါတြင္ တင္စားသံုးသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ရွမ္းႀကိဳက္ ႏြားေခ်ာ

ရွမ္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္က  ႏြားကိုေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ယူေသာအခါ ထိုရွမ္း အမ်ဳိးသား အႀကိဳက္ေရြးထားေသာ ႏြားသည္ ထုိရွမ္းအဖို႔ ႏြားေခ်ာကဲ့သို႔ပင္ အႀကိဳက္ ေတြ႕ေစၿပီး ျဖစ္သည္ဟုဆိုလိုသည္။ ႏြားေခ်ာကဲ့သို႔ပင္ အႀကိဳက္ေတြ႕ေစၿပီး ျဖစ္သည္ ဟုဆိုလိုသည္။ ႏြားေခ်ာကိုသာ လူမ်ားႀကိဳက္တတ္သည္ျဖစ္ရာ ရွမ္းအမ်ဳိးသားအဖို႔မွာ သူႀကိဳက္ေသာ ႏြားျဖစ္လွ်င္ သူ႔အဖို႔ ႏြားေခ်ာဟုပင္ဆိုႏိုင္သည္။ (အခ်ဳိ႕ ရွမ္းအမ်ဳိး သားသည္ ႏြားမေရြးတတ္သျဖင့္ သူေရြးလွ်င္ ႏြားေခ်ာမုခ်သာျဖစ္သည္ဟုလည္း ယူဆၾကေသးသည္။) မိမိစိတ္၌ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာအရာသည္ ပကတိအားျဖင့္ ေခ်ာေမာသည္ျဖစ္ေစ၊ မေခ်ာေမာသည္ျဖစ္ေစ စိတ္ဆႏၵ၌ ေခ်ာေမာၿပီးသားျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုရာ၌ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ရွမ္းႏွင့္ဆင္ လယ္ျပင္က်မွ သိမည္

ရွမ္းအမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ေဘာင္းဘီအနက္ ပြေယာင္းေယာင္းကို ၀တ္ဆင္ေလ့ ရိွရာ ခ်ဳံထူထပ္ေသာ ေတာထဲတြင္ ရွမ္းအမ်ဳိးသားမ်ား၏ ေအာက္ပို္င္းေျခေထာက္ကို သာ ျမင္သာသည့္အခါ ရွမ္းျဖစ္မည္။ ဆင္ျဖစ္မည္မသိသာဘဲ ခ်ဳံႏြယ္ေတာစပ္ ကင္း လြတ္ရာ လယ္ျပင္သို႔ေရာက္မွ ရွမ္းႏွင့္ဆင္ကို ကြဲကြဲျပားျပား သိရိွရသည္ဟု ဆိုလုိသည္။ လူႏွစ္ဦး၏ အရည္အခ်င္းအစြမ္းအစကို သိႏိုင္ေလာက္ေသာ အေျခအေန မရိွေသာအခါ သိႏိုင္ေလာက္ေသာ အေျခအေနသို႔ေရာက္မွ ကြဲျပားစြာသိရွိရမည္ဟု ႀကိဳတင္၍ အခါအခြင့္မွန္းဆ ထုတ္ေဖာ္လိုသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။ (အခ်ဳိ႕က ရွမ္းႏွင့္ဆင္ တိုက္ခိုက္သတ္ပုတ္ျခင္းကို အ႐ံႈးမႏိုင္အကဲျဖတ္ရန္ ရည္ရြယ္ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္တတ္ၾကသည္။)... (ဆက္ဖတ္ရန္)Page 1 of 3123