ယာဂုအိုးကြဲကာမွ ေရႊစည္းခံုလွဴသည္

လူတစ္ေယာက္သည္ စားေသာက္ရန္ တည္ထားေသာ ယာဂုအိုးႀကီးမွာကြဲ၍ ဖိတ္စင္က်သြားသည့္အခါ စားသံုး၍မရေတာ့သျဖင့္ အလဟႆျဖစ္မည့္အတူတူ ကုသိုလ္အျမတ္ က်န္ေစေတာ့ဟု ေရႊစည္းခံုဘုရားကို ရည္စူးလွဴလုိက္ပါသည္ဟု ဆိုလိုက္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ မိမိအတြက္ အသံုးမ၀င္ေတာ့သည့္အရာ၊ မိမိလက္လႊတ္ လိုက္ရသည့္အရာကို သူတစ္ပါးေက်းဇူးတင္ေစဟု ေစတနာထားဟန္ျဖင့္ စြန္႔လွဴေပး ကမ္းသည့္အရာကို ရည္၍ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ယာရွင္ကို ေမ်ာက္ေမာင္းသည္

ယာခင္းအနီးေနေမ်ာက္မ်ားသည္ ယာခင္းထဲသို႔ ၀င္ေရာက္စားေသာက္ဖ်က္ဆီး ေနရာ ယာရွင္က လာေရာက္ေသာအခါ ယာရွင္ကေမ်ာက္ကိုမေမာင္းမီ ေမ်ာက္ကပင္ ယာရွင္ကိုျပန္၍ ေမာင္းႏွင္ေျခာက္လွန္႔လႊတ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ မိမိအလွည့္အခြင့္ မဟုတ္ဘဲ ေျပာင္းျပန္အခြင့္အေရးယူျခင္း ျပဳသည့္အခါ တင္စားသံုးႏႈန္းသည္။ ျဖစ္႐ိုး ျဖစ္စဥ္ကို ဆန္႔က်င္သည့္အခါတြင္လည္း သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ယိုသူမရွက္ ျမင္သူရွက္

လူသြားလမ္းေပၚတြင္ တစ္စံုတစ္ဦးက အေပါ့အပါးသြားေနသည့္အခါ ထိုသူသည္ ထုိသုိ႔ျပဳမူေစကာမူ ျမင္မိသူက ျပဴးျပဴးေစ့ေစ့ၾကည့္မည္ဆိုက ႐ိုင္းရာက်၍ ထိုသုိ႔အျမင္မေတာ္ ၾကည့္ျမင္မိရျခင္းသည္ပင္ ရွက္စရာျဖစ္သျဖင့္ ျမင္သူကပင္ ေရွာင္သင့္ရွက္သင့္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ တစ္ဦးက မသင့္ေလ်ာ္သည္ကို ျပဳလုပ္ေနေစ ကာမူ မိမိကပါ မသင့္မေလ်ာ္မျပဳလုပ္ဘဲ မည္သူကပ်က္ေစကာမူ မိမိကမပ်က္ေအာင္ သတိထားသင့္သည္ဟု ဆုိလိုသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ တစ္ဖက္ကမေလွ်ာ့လွ်င္ တစ္ဖက္ကေလွ်ာ့မွျဖစ္မည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးမေလွ်ာ့လွ်င္ တစ္ဖက္ကေလွ်ာ့မွျဖစ္မည္။  ႏွစ္ဖက္စလံုးမေလွ်ာ့ဘဲေန၍ မၿပီးျပတ္ႏိုင္ဟု ဆိုလိုသည္။ (အခ်ဳိ႕က ရွက္သင့္သူက မရွက္ဘဲ၊ မရွက္ရမည့္သူက ရွက္ေနသည္ကို အျပစ္ တင္သည့္သေဘာျဖင့္ ေကာက္ယူၾကေသးသည္။)... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ယုန္က်ဴးခ်ည္၊ ေခြးက်ဴးခ်ည္

ေခြးႏွင့္ယုန္ ေျပးပြဲလိုက္ပဲြတြင္ ေခြး၏စည္းတြင္းသို႔ ယုန္ကက်ဴးသည့္အခါလည္း က်ဴး၍ ယုန္၏စည္းတြင္းသို႔ ေခြးက က်ဴးသည့္အခါတြင္လည္း က်ဴးသည္။ တစ္ဖက္ သက္မဟုတ္ဘဲ အျပန္အလွန္တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အကူးအသန္း၊ အေက်ာ္အနင္း ရိွတတ္သည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ယုန္ခ်ဳိ၊ လိပ္ေမြး၊ ပုဇြန္ေသြး

ယုန္၌ဦးခ်ဴိမရိွ၊ လိပ္၌အေမြးမရိွ၊ ပုဇြန္၌ေသြးမရွိ၊ ထိုမရိွေသာအရာ မျဖစ္ေသာ အရာတို႔ကို လုပ္ႀကံဖန္တီး၍ ေျပာဆိုသည့္အခါ ယုတၱိမရိွေသာအခ်က္မ်ားကို ႐ႈတ္ခ် သေရာ္သည့္အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ယုန္ေတာင္ေျပး၊ ေခြးေျမာက္လိုက္

ယုန္ကို ေခြးႏွင့္လိုက္ေစရာ ယုန္ကေတာင္ဘက္သို႔ ေျပးေသာ္လည္း ထူအ ေသာေခြးသည္ ယုန္ကို မ်က္ေျချပတ္သြားသျဖင့္ ေျမာက္ဘက္သို႔ ေျပးသည္အထင္ ျဖင့္ ေျမာက္ဘက္သို႔ ေျပး၍လိုက္သည္ဆိုလိုသည္။ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုသည္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ညီဘဲ တကြဲတျပား၊ မဟပ္မစပ္ျဖစ္သည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္း သည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ယုန္ေထာင္၊ ေၾကာင္မိ

ေထာင္ေခ်ာက္ျဖင့္ ေထာင္သည္မွာ ယုန္ကိုေထာင္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယုန္က မတိုး၀င္ဘဲ ေၾကာင္က၀င္မိသျဖင့္ ေၾကာင္ကိုမိေနသည္ဟုဆိုလုိသည္။ ခ်ိန္ရြယ္ခ်က္ အတိုင္း ျဖစ္မလာဘဲ မခ်ိန္ရြယ္မေမွ်ာ္လင့္သည္တုိ႔က ျဖစ္လာသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္း သည္။ တစ္စံုတစ္ခုကို ဦးတည္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဦးတည္ခ်က္မဟုတ္ေသာ ၿပီးျပတ္မႈ၊ ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ဳိးကို အမွတ္မထင္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္အခါတြင္လည္း သံုးသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ေယာက္ဖ ေယာက္ဖႏွင့္ ပေတာက္ႏႈိက္

လူတစ္ေယာက္သည္ ပိေတာက္ျဖင့္ စာစရာမ်ားထည့္ပိုးလြယ္ယူလာရာ အျခား  သူတစ္ဦးက ခင္မင္ရင္းႏွီးဟန္ျဖင့္ တရင္းတႏွီး ေယာက္ဖ၊ ေယာက္ဖဟုေခၚေ၀ၚကာ ေနာက္ဆံုး ပေတာက္ထဲကို ၀င္ႏႈိက္၍ ပစၥည္းကိုယူခဲ့သည္ဟုဆိုလိုသည္။ ခ်ဳိသာစြာ လွည့္ဖ်ား၍ တစ္စံုတစ္ဦးထံမွ ဥစၥာပစၥည္းကို ကဲ့ယူသြားျခင္းကိုရည္၍ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ေယာက်္ားေဖာင္စီး၊ မိန္းမမီးေန၊ ေဘးနီးေခ်

သစ္ေဖာင္စီးေသာသူသည္  သစ္လံုးကြဲျပတ္ျခင္း၊ ညပ္ျခင္းေရစီးၾကမ္းရာ၌ ဦးစိုက္က်ျခင္း စသည္ျဖင့္အႏၲရာယ္မ်ား၍ ေသေဘးနီးကပ္လွသကဲ့သို႔ မီးေနေသာ မိန္းမသည္လည္း ေသြးတက္ျခင္း၊ ေသြးသြန္ျခင္း၊ ေသြးအားနည္းျခင္းစသည့္ အႏၲရာယ္ မ်ားျဖင့္ ေသေဘးနီးကပ္လာသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အသက္ေဘးႏွင့္ နီးကပ္စြာ စြန္႔စားလုပ္ကိုင္ရျခင္းမ်ဳိးကို ရည္၍သံုးသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ေယာကၡမေသမွန္းသိ၊ ျမင္း၀ယ္မစီးရလား

ေယာကၡမျဖစ္သူက သမတ္အား ေငြအပိုအလွ်ံ ျဖဳန္းတီးမႈမ်ဳိးကို ပိတ္ပင္ဆံုးမ သျဖင့္ သမက္သည္ ျမင္းစီးခ်င္လ်က္ႏွင့္ ျမင္း၀ယ္မစီး၀ံ့ဘဲ အျခားပစၥည္းမ်ားကိုသာ ၀ယ္ယူရင္းႏွီးသံုးစြဲရေလရာ ႐ုတ္တရက္ ေယာကၡမေသဆံုးသြားေသာ္ ပိတ္ပင္မည့္သူ မရိွျဖစ္ေလ၍ ျမင္း၀ယ္စီးလိုက္လိုေသာ္လည္း ေငြပိုမရိွေတာ့၍ ေနာက္က်ေနသျဖင့္  ေယာကၡမေသမည္ကို ေစာေစာႀကိဳတင္ မသိရေကာင္းလားဟု ျမည္တမ္းပံုကို ဆို သည္။ တစ္စံုတစ္ခုကို ႀကိဳတင္မသိရိွသျဖင့္ အခြင့္အလမ္းကို လက္လြတ္ရေသာအခါ မ်ဳိးတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။ (အခ်ဳိ႕ကလည္း ေယာကၡမမမာ၍ သမက္ကိုေစလႊတ္ေခၚရာ သမက္အလာ၌ လမ္းတြင္ ျမင္းေရာင္းသူ ေတြ႕ေသာ္လည္း ေယာကၡမကိုေဆးကုရန္ ေငြအသံုးလို၍ ျမင္းကိုမ၀ယ္ဘဲေနခဲ့ၿပီး... (ဆက္ဖတ္ရန္)Page 1 of 212