ေႃမြမေသ တုတ္မက်ဳိး

ေႃမြတစ္ေကာင္၏ အႏၲရာယ္ကို ဖယ္ရွားရာ၌ ေႃမြကို႐ိုက္သတ္ျခင္းျဖင့္ ေႃမြလည္းေသ၊ ႐ိုက္သည့္တုတ္လည္းက်ဳိးႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ေႃမြကိုအေ၀းသို႔ထြက္ေျပး ေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေမာင္းႏွင္ျခင္းျဖင့္ အႏၲရာယ္လည္းကင္း၊ ေႃမြလည္းမေသ၊ တုတ္လည္းမက်ဳိး၊ အက်ဳိးရိွေစႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ႏွစ္ဖက္အက်ဳိးမယုတ္ဘဲ ၿပီး ျပတ္ေစေသာ ေျဖရွင္းနည္းကို ရည္ၫႊန္း၍ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

မကတတ္ေသာ္ ဖ်ာအျပစ္တင္

အကမတတ္သည့္သူသည္ မိမိကရာတြင္ အဆင္မေျပျဖစ္သည့္အခါ မိမိ၏ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ကို အျပစ္မတင္ဘဲ ဖ်ာကမေကာင္း၍သာ အကအဆင္မေျပသည့္အေန ျဖင့္ ဖ်ာကို အျပစ္တင္၍ ေျပာဆိုသည္ဟုဆိုလိုသည္။ မိမိအျပစ္ကိုမျမင္ဘဲ အျခားအရာ ၀တၱဳအေပၚ၌လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးအေပၚ၌လည္းေကာင္း အျပစ္ဖုိ႔လႊဲခ်တတ္ျခင္း ကိုတင္စား၍ သံုးသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

မင္းနားတစ္ေထာင္၊ မင္းေျမႇာက္တစ္သိန္း

မင္းတုိ႔၌ ပကတိနားႏွစ္ဖက္သာရိွေသာ္လည္း မင္းတုိ႔ထားအပ္ေသာ သူလွ်ဳိ အေျမာက္အျမားရိွသျဖင့္ ထိုသူတို႔၏ အကူအညီကိုရေသာမင္းမွာ နားေပါင္းတစ္ ေထာင္ရိွသကဲ့သို႔ အၾကားအသိရိွသည္။ မင္းတုိ႔အား ကပ္ေျမႇာင္ခစားေသာ မင္းခ ေယာက်္ားေပါင္းမွာလည္း သိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ရိွသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ မင္းတုိ႔အား မၾကားမသိ ဟူ၍ အထင္မေသးအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ၍သံုးသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

မင္းလည္းအာကာ ငါလည္းေၾကာက္ဖြယ္

တစ္ဖက္က အစြမ္းထက္သေလာက္ က်န္တစ္ဖက္ကလည္း လက္ရည္တူ အရည္အေသြး ထက္ျမက္သည္ဟုဆိုလိုသည္။ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အရည္အေသြး တူ ႀကံဳး၀ါးသည့္အခါမ်ဳိးတြင္ သံုးသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

မစားရက္ေလာက္တက္သည္

အစားအစာကို ႏွေျမာသျဖင့္ အခ်ိန္အခါႏွင့္မစားဘဲ ထားခဲ့ေသာ္အခ်ိန္လြန္၍ အစားအစာပ်က္စီး၍ မိႈတက္၊ ေလာက္တက္တတ္သည္ဟုဆိုလိုသည္။ အခ်ိန္အခါႏွင့္ ျပဳလုပ္သင့္ေသာအလုပ္ကို မတိုင္းမဆမလုပ္မိသျဖင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးရသည္ကို ရည္ရြယ္ ၍ သံုးႏႈန္းသည္။ ႏွေျမာလြန္သူမ်ားကို အခါေနရာႏွင့္ေလ်ာ္စြာ အသံုးျပဳက အခ်ည္း အႏွီးျဖစ္ေစတတ္ေၾကာင္း သတိေပးသည့္အေနျဖင့္လည္း သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

မစားရတဲ့အမဲ သဲႏွင့္ပက္သည္

မိမိရယူစားသံုးႏိုင္ခြင့္မရိွေတာ့သည့္ အမဲသားကို သူတစ္ပါးမစားရေအာင္ ဖ်က္လို႔ဖ်က္စီးသေဘာျဖင့္ သဲႏွင့္ပက္၍ျပစ္ခဲ့သည္ဟုဆိုလိုသည္။ မိမိအသံုးမျပဳလွ်င္ သူတစ္ပါးလည္း အသံုးျပဳမရေအာင္ ပိတ္ပင္လိုေသာသူမ်ဳိးကို ႐ႈတ္ခ်၍ဆိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

မစြမ္းရင္းကလည္းရိွ ကန္စြန္းခင္းကလည္းၿငိ

လူတစ္ေယာက္သည္ ကန္စြန္းခင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ခုန္လႊားရာ၌ ခုန္ႏိုင္စြမ္းမရိွ သျဖင့္  မလြတ္သာဘဲ တန္႔ဆုတ္၍ေနသည္တြင္ ကန္စြန္းပင္မ်ားကလည္း ေျခေထာက္ တြင္ ေထြးၿငိေနသည္ကို အေၾကာင္းျပလ်က္၊ ကန္စြန္းခင္းၿငိေနေသာေၾကာင့္သာ မခုန္ ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မိမိအစြမ္းမရိွျခင္းကို ကြယ္၀ွက္ဆိုသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုခုျဖင့္ ဆင္ေျခလဲဆိုေစကာမူ အျခားအေၾကာင္းတစ္ခုေၾကာင့္ လည္း ျဖစ္သည္ဟုထင္ရွားေစလုိ၍ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

မပိုင္၀က္ေမြး

၀က္ေမြးသူသည္ မိမိပိုင္၀က္မဟုတ္ဘဲ သူတစ္ပါးက ၀ယ္ယူပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ၀က္ကို သားေပါက္သည့္အခါမွ ခြဲေ၀ယူရန္ ေစာင့္ေရွာက္ေကၽြးေမြးထားရာ၌ ၀က္သား မေပါက္မီေသဆံုးသြားေသာအခါ ေကၽြးေမြးစရိတ္သက္သာကုန္၍ ဘာမွ်လည္း အက်ဳိး မရိွသည္ကိုရည္၍ဆိုသည္။ မိမိမပိုင္ဆိုင္ေသာပစၥည္းကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစုိက္ထုတ္၍ အကုန္အက်ခံေနရသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

မပူလိုလို႔ ေယာက္မရွာသည္၊ ပူလုိက စံုႏႈိက္မည္

ထမင္းခ်က္ေသာမိန္းမသည္ လက္ပူမည္စိုးသျဖင့္ ေယာက္မရွာ၍ ဟင္းအုိးေမႊ ရာတြင္ ေယာက္မအ႐ိုးတို၍ လက္ပူသည့္အခါ ေယာက္မသံုးရက်ဳိးုမနပ္သျဖင့္ ေယာက္မ သံုးသည္မွာ လက္မပူလုိ၍ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္ဟုဆိုလိုသည္။ တစ္စံု တစ္ခုကို အသံုးျပဳျခင္း၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို မွီခိုျခင္းသည္ ထိုက္သင့္ေလ်ာ္စြာ အက်ဳိးရိွေစရန္ သာျဖစ္သျဖင့္ ထိုသို႔အက်ဳိးမရိွ၊ အသံုးျပဳမွီခိုရက်ဳိးမနပ္ေသာအခါတြင္  စကားနာထိုး၍ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

မမွားေသာေရွ႕ေန မေသေသာ ေဆးသမား (မရိွ)

ေရွ႕ေနသည္ ဥပေဒႏွင့္ စကားႏွံ႔စပ္တတ္သိေသာ္လည္း မွားယြင္းသည့္အခါ လည္းရိွတတ္ေသးသည္။ ထို႔အတူ ေဆးသမားသည္လည္း ကုသတိုင္းေပ်ာက္ကင္း သည္မဟုတ္ဘဲ ကုသရင္းေသဆံုးသူလည္း ရိွတတ္ေသးသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ေလာကတြင္မည္သူမဆို အမွားႏွင့္မကင္းေၾကာင္းကို ထင္ရွားေစရန္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)Page 1 of 512345