ဖိုးသူေတာ္ မ်က္စိလည္ေလ ဆန္ရေလ

ဆန္အလွဴခံ လွည့္လည္ေနေသာ ဖိုးသူေတာ္သည္ မ်က္စိလည္၍ အရပ္ထဲတြင္ တစ္လမ္း၀င္ တစ္လမ္းထြက္ ႏွံ႔ေအာင္ လည္ပတ္ေနမိေသာ္လည္း ထိုသို႔လည္ပတ္မိ သည္မွာ အခ်ည္းႏွီးမျဖစ္ဘဲ ပို၍သာ ဆန္မ်ားရရိွသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ျဖစ္ေပၚလာ ေသာအေျခအေနသည္ ဆိုးမည္ဟု ထင္ရေစကာမူ တစ္ဖက္တြင္ အက်ဳိးရိွသည္သာ ျဖစ္၍ နစ္နာမႈ မရိွသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ဖိုးသူေတာ္လဲ ေတာင္ေ၀ွးမထူႏိုင္

ေတာင္ေ၀ွးလဲက်ေသာအခါ ဖိုးသူေတာ္က ေကာက္၍ ထူေထာင္ေပးႏိုင္ေသာ္ လည္း ဖိုးသူေတာ္လဲက်ေသာအခါတြင္ကား ေတာင္ေ၀ွးထူးေပးႏိုင္ျခင္းမရိွေတာ့ဟု ဆိုလိုသည္။ တစ္ဦးက အျခားတစ္ဦး ဒုကၡေရာက္သည့္အခါတြင္ ကူညီေပးႏိုင္ေသာ္ လည္း ထိုကူညီသူ ဒုကၡေရာက္ေသာအခါ အကူအညီခံရသူက တံု႔ျပန္၍ မကူညီႏိုင္ ေတာ့သည့္အခါတြင္သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ဖြဲကိုေထာင္း၍ ဆန္ေကာင္းမရ

စပါးကိုႀကိတ္ထိုး၍ ဆန္လံုးတီးေစ့ကို ေထာင္းမွ ဆန္ျဖဴဆန္ေကာင္း ရရိွႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ဆန္ေစ့မပါေတာ့သည့္ ဖြဲၾကမ္းခြံကို မည္မွ်ပင္ ေထာင္းဖြပ္သည္ျဖစ္ ေစ ဆန္ေကာင္းထြက္ေပၚ၍ မလာႏိုင္ဟု ဆိုလိုသည္။ အရင္းအေျခကပင္လွ်င္ ေကာင္း မြန္ေသာအရည္အေသြး အေျခဗီဇမ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔မပါဘဲႏွင့္ မည္မွ်ပင္အပင္ပန္း ခံ၍  ျပဳျပင္ေစကာမူ ေကာင္းမြန္တိုးတက္မႈ ရရိွမလာႏိုင္ဟု ဆိုလုိသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ေဖာင္စီးရင္း ေရငတ္

ေရလယ္ေခါင္တြင္ ေဖာင္ကိုစီး၍ လိုက္ပါေနေသာ္လည္း ေရမွာ ေသာက္ရန္ မသန္႔၊ ေသာက္၍မရႏိုင္သျဖင့္ ေရငတ္ေနရသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ဆန္ကိုထုတ္လုပ္သူ က ထမင္းငတ္၍ အထည္ရက္လုပ္သူက အ၀တ္မရိွစသည္ျဖင့္ မိမိမပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ျခင္းကို ရည္ရြယ္၍သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)