နဂိုတုန္ မီးလႈံ၍မေပ်ာက္

အသက္၊ ေရာဂါႏွင့္ အားနည္းမႈေၾကာင့္ တစ္ကိုယ္လံုးတုန္၍ ေနသည္ကို ခ်မ္း၍ တုန္ျခင္းမ်ဳိးကဲ့သို႔ မီးလႈံ၍ ေပ်ာက္ကင္းျခင္းမရိွႏိုင္ဟု ဆိုလိုသည္။ ျပဳျပင္၍ မရေကာင္း သည္ကို မရႏိုင္ေသာနည္းျဖင့္ ျပဳျပင္ေန၍ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္မည္ဟု ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

နဂိုရွိမွ နကိုင္းထြက္သည္

နဂိုမူလက ပင္စည္အဆစ္တြင္ အစို႔အေညႇာင့္ေပါက္မည့္ မ်က္လံုးအိမ္ပါရိွမွသာ အကိုင္းအခက္ထြက္ႏိုင္သည္ဟုဆိုလုိသည္။ (နဂိုဟူေသာ စကားႏွင့္လိုက္ဖက္ေအာင္ နကိုင္းဟူ၍ နအတူျပဳ၍ဆိုသည္။) မူလက အရင္းခံပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္း ရိွမွသာလွ်င္ မြမ္းမံျဖည့္ေဆာင္းမႈေၾကာင့္ အရည္အခ်င္း တိုးတက္လာႏိုင္သည္။ ပင္ကိုယ္အရင္းခံက မရိွလွ်င္ မည္မွ်မြမ္းမံေစကာမူ တိုးတက္ျခင္း၊ ျပည့္ေျမာက္ျခင္း မရိွ ႏိုင္ဟု ဆိုလုိသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

နည္းေရာင္း၊ မ်ားေရာင္းေတာင္းျပည့္သည္

ေစ်းသည္တုိ႔၏ သေဘာသည္ နည္းနည္း၀ယ္လွ်င္လည္းေရာင္း၊ မ်ားမ်ား၀ယ္ လွ်င္လည္း ေရာင္းျခင္းျဖင့္ ေနာက္ဆံုးရေငြမ်ားသည္ ေတာင္းႏွင့္ျပည့္သည္ခ်ည္းသာ ျဖစ္သည္ဟုဆိုလုိသည္။ ပညာဥစၥာရွာေဖြစုေဆာင္းရာတြင္ နည္းသည္ဟူ၍ မပယ္လွန္ ဘဲ ရသမွ်ကို စုေဆာင္းသိမ္းသြင္းျခင္းျဖင့္ ေနာက္ဆံုးျပည့္၀ရသည္သာျဖစ္သည္ဟု တင္စား၍ဆိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

နာလည္းနာေသး၊ နံလည္းနံေသး

ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမလင္မယားႏွစ္ေယာက္ရန္ျဖစ္ၾက၍ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး မ္ိရာကိုက္ဖဲ့ သတ္ပုတ္ၾကၿပီး ရန္စဲေသာအခါ သူနာသည္ ကိုယ္နာသည္ ျငင္းခုန္ ၾကရာ ၌ မိန္းမ၏ေပါင္တြင္းသားကို ကိုက္မိေသာ ေယာက်္ားက အတူတူခ်င္း အကိုက္အဖဲ့ ခံၾကရရာတြင္ မိမိအဖို႔ နာလည္းနာေသးသည္။ နံလည္းနံေသးသည္ဟု အႏိုင္လု၍ ေျပာဆိုသည္ဟုဆိုလိုသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ အျခားသူထက္ပို၍ အနစ္နာ ခံစားရသည့္အခါမ်ဳိးတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ေနသာသပ ေလညာက

ေလတင္ ေလညာကေနသူသည္ ျမဳမႈန္မ်ား လြင့္စင္သည္ျဖစ္ေစ၊ အနံ႔ဆိုး၊ အေညႇာ္အသင္းတုိ႔ ပ်ံလြင့္သည္ျဖစ္ေစ၊ အထိအခိုက္မရိွဘဲ ေနသာ၍ ေလေအာက္၍ ေနသူ၌သာ ထိခိုက္ေစသည္ဟုဆိုလုိသည္။ အတူတူလူခ်င္းတြင္ အခြင့္အေရးအေျခ အေနသာသူသည္ အေၾကာင့္ၾကနည္းပါးစြာ ေနသာသည္ကိုတင္စား၍ သံုးႏႈန္းသည္။ မိမိအတြက္ အႏၲရာယ္မရိွေသးပါက အျခားသူကို ကူညီရန္ ေၾကာင့္ၾကမႈမရိွဘဲ အေန သာႀကီးေနတတ္သည့္အခါတြင္လည္း သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ေနာက္မွေမြးသူက မိဦးမွည့္ခ်င္

သားခ်င္းမ်ားအနက္ ေနာက္ဆံုးမွေမြးသူက သူ၏အမည္ကို မိဦးဟူ၍ မွည့္ခ်င္ သည္ဟုဆိုလိုသည္။ ေနာက္အက်ဆံုးလူက အဦးဆံုးအခြင့္အေရးကို ရယူတတ္ျခင္းမ်ဳိး ကို ႐ႈတ္ခ်ေသာအားျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။ အခြင့္အေရးဟူသည္မ်ာ မိမိႏွင့္ထိုက္ေလ်ာ္ဟပ္ စပ္သမွ်သာ ခံယူအပ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ေနေတာ့ပ်ဥ္ေထာင္ စားေတာ့ခ်ဥ္ေပါင္

ေနထုိင္သည့္အခါတြင္မူကား အဖိုးတန္ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ႏွင့္ျဖစ္၍ စားေသာက္ သည့္အခါတြင္ကား အဖိုးနည္းေသာ ခ်ဥ္ေပါင္ဟင္းႏွင့္ စားရသည္ဟုဆိုလုိသည္။ အျမင္ႏွင့္လက္ေတြ႕သည္ ျခားနားျခင္းရိွသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ႏူရာ၀ဲစဲြ လဲရာသူခိုးေထာင္း

ႏူနာေရာဂါစြဲေနသည့္သူမွာ ထပ္၍၀ဲနာစြဲသည္။ ေျပး၍လဲက်ရာတြင္ သူခုိးက ထပ္မံ၍ ေထာင္းသည္ဟုဆိုလိုသည္။ ဒုကတစ္ခုေပၚတြင္ ေနာက္ထပ္ ဒုကၡတစ္ခုထပ္ ဆင့္၍ူ ေပၚေပါက္ေနသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ႏြားကြဲ က်ားကိုက္သည္

ႏြားမ်ားသည္ အစုလုိက္ အအုပ္လုိက္ေနေသာအခါ က်ားသည္ ႐ုတ္တရက္ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ရန္ မ၀ံ့ေစကာမူ ႏြားမ်ားတစ္ေကာင္ခ်င္း ကြဲျပားေနေသာအခါ က်ားက အလြယ္တကူ၀င္၍ ကိုက္ႏိုင္သည္ဟုဆိုလုိသည္။ စည္းလံုးညီၫႊတ္မႈပ်က္ျပား ေသာအခါ အႏၲရာယ္ေရာက္လြယ္တတ္သည္ကို သတိေပး၍ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ႏြားပိန္ထူ လူေ၀ွ႔

ပိန္က်ံဳးအားနည္း၍ လဲေနေသာႏြားကို ေစတနာျဖင့္ ထူမေပးသည့္အခါတြင္ ႏြားကထူသူကိုပင္ ျပန္၍ေ၀ွ႔သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အရည္အခ်င္းခ်ဳိ႕တဲ့ေသာသူကို ေထာက္ပံ့ကူညီရာတြင္ ကူညီသည္ကို ေက်းဇူးမတင္ဘဲ ျပန္၍ေစာ္ကားေက်းစြပ္ သည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။ အရည္အခ်င္းနည္းပါးသူသည္ ပို၍အႏၲရာယ္ျပဳတတ္ သည္ဟုလည္းဆိုလိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)Page 1 of 212