ဓားခုတ္ရာတြင္ လက္လွ်ဳိမွားသည္

သူတစ္ပါးက ဓားႏွင့္ခုတ္စင္းေနရာသို႔ မိမိက တမဂၤလာ၀င္၍ လက္လွ်ဳိခံ ေသာအခါ အေၾကာင္းမဲ့လက္ျပတ္ရသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ သူတစ္ပါးကိစၥတြင္ မိမိက ၀င္ေရာက္မိျခင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးမထင္ဘဲ အျပစ္ျဖစ္ရသည့္အခါမ်ဳိး၊ သူတစ္ပါး၏အျပစ္ အမွားကို မိမိက၀င္ေရာက္ခံယူသည့္အခါမ်ဳိးတို႔တြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ဓားလဲႏွင့္ ဆားလဲ

ေရတြင္ နစ္ျမဳပ္ေနေသာဓားကို ဆားႏွင့္လဲရာ ဆားရွင္က ဓားကိုေတာင္း ေသာအခါ ဓားရွင္က ေရထဲတြင္ရွာေဖြ၍ ယူေလဟုဆိုသျဖင့္ ဆားရွင္လည္း ဆားကို ေရတြင္ နစ္ျမဳပ္ေနသျဖင့္ ေရထဲမွာပင္ ရွာေဖြယူေလဟု ျပန္ေျပာသည္ကို ဆိုလိုသည္။ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမႈခ်င္း တူသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ အလဲ အလွယ္ျပဳရာတြင္ တစ္ဖက္ပစၥည္းႏွင့္ တစ္ဖက္ပစၥည္းသည္ ခ်ဳိ႕ယြင္းပံုခ်င္းေခ်သာ ေထသာေအာင္ တူညီသည့္အခါ သူမနာ၊ ကိုယ္မသာျဖစ္ပံုကိုျဖစ္ေစ၊ တင္စားသံုးႏႈန္း သည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)