ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲသာျဖစ္မည္

၀မ္းစာစပါး၊ ပဲစသည္တို႔ကို ပုတ္တစ္လံုးစီႏွင့္ထည့္၍ သိုေလွာင္ထားရာတြင္  တစ္စံုတစ္ေယာက္က ပဲပုတ္ထဲမွပဲကို ထုတ္ယူလိုက္ေသာ အခါေတြ႕ရေသာ ပဲအမ်ဳိး အစားကို မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသးသျဖင့္ အျခားပဲတစ္မ်ဳိး ရွိလိမ့္ႏိုးႏွင့္ထပ္မံ ႏႈိက္ထုတ္ယူ ျပန္ေသာ္လည္း ထုိပုတ္ထဲမွ ထိုပဲတစ္မ်ဳိးတည္းကိုသာ ရရိွသည္ဟုဆိုလိုသည္။ တစ္မ်ဳိး တည္းေသာ အမ်ဳိးအစား၊ အစုအေပါင္းထဲမွ အျခားတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို ေမွ်ာ္လင့္ရန္မွာမျဖစ္ ႏိုင္။ တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္း တည္ေသာအရာတို႔မွာ အမ်ဳိးအစားအားျဖင့္ တစ္မ်ဳိးစား တည္း ဆက္သြယ္ေပါင္းစပ္ေနၿမဲျဖစ္သည္။ တစ္စုတစ္ဖြဲ႕တည္း ေနသူတုိ႔မွာလည္း စ႐ိုက္ဓေလ့တစ္မ်ဳိးတည္း တူညီႏွီးႏြယ္ေနတတ္ၿမဲျဖစ္သည္ စသည္ျဖင့္ဆိုလိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ဒူးေနရားဒူး ေတာ္ေနရာေတာ္

ေရွးအခါတုန္းက နန္းေတာ္တြင္ ခစားၾကသူမ်ားမွာ မိမိအဆင့္အတန္းအလိုက္ ရရိွေသာေနရာတြင္သာ ခစားၾကရေလရာ ေတာ္၊ ဒူး၊ စနည္း၊ အတြင္းဘေ၀ါ၊ အျပင္ ဘေ၀ါဟူေသာ ေနရာငါးသြယ္တြင္ ဒူးေနရာရသူသည္ ေသဥ္မေနရာတြင္ ခစားရၿပီး၊   ေတာ္ေနရာရသူသည္ ကြမ္းစင္ေနရာတြင္၊ မိမိရသည့္ အဆင့္အတန္းေနရာအလိုက္ ညီၫြတ္ေအာင္ ခစား    ရသည္ဟုဆိုလိုသည္။ အရာဌာန၊ အခြင့္အခါႏွင့္ အပ္စပ္ေလ်ာ္ ညီေအာင္ ေနထိုင္၊ ၀တ္စား၊ သံုးႏႈန္းဆက္ဆံတတ္ေစရန္ သတိေပးသည့္အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ဒူးေလာက္တင္မွ ရင္ေလာက္က်သည္

ေရအိုးကို တစ္ေယာက္တည္း ပင့္တင္သည့္အခါ ေရအုိးကိုဒူးဆစ္အျမင့္ ေလာက္ရိွေသာေနရာတြင္ တစ္ဆင့္တင္ထားၿပီး ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္၍ အိုးပင့္ေသာ အခါ ရင္ႏွင့္တစ္တိုင္းတည္း အျမင့္ေလာက္ရရိွ၍ ေခါင္းေပၚအထိ တစ္ဆက္တည္း လြယ္ကူစြာ တြန္းပပင့္တင္ႏိုင္သည္ဟုဆိုလိုသည္။ (ထိုထက္နိမ့္ေသာ္ ဆြဲမရၿပီး ျမင့္ လြန္းေသာ္ ထိုင္မ၍လည္း လမ္းခုလတ္ျဖစ္၍ မလြယ္ဘဲရိွတတ္သည္)။ အတိုင္းအဆ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ႀကိဳတင္မွန္းထားတတ္ရန္ လိုေၾကာင္းကို ၫႊန္ျပ၍ သံုးႏႈန္းသည္။ (ပိုပိုမိုမို မွန္းထားမွ အေလ်ာ့တြက္ႏွင့္ သင့္႐ံုရိွမည္ဟု ဆိုလိုသည္။)... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ေဒါင္းမွာအက၊ ေစာင္းမွာည

ဥေဒါင္းတို႔၏ လွပတင့္တယ္ျခင္းသည္ အၿမီးျဖန္႔၍ ကေသာအခါတြင္ျဖစ္သည္။ ေစာင္းသံတို႔၏ သာယာျခင္းသည္ တိတ္ဆိတ္ေသာ အကာလ ညဥ့္အခါတြင္ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုလုိသည္။ အခါကာလ၊ ေနရာေဒသသို႔လုိက္၍ ေကာင္းျမတ္သာယာတင့္တယ္ ျခင္းသည္ အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္သည္ဟုဆိုလိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)