ေညာင္ဦးကမ္းပါးၿပိဳ စမၼနဂိုက ႏြားမေပါင္းက်ဳိး

ေညာင္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ကမ္းပါးၿပိဳက်ျခင္းေၾကာင့္ ေညာင္ဦးႏွင့္ ကြာလွမ္ေးသာ အျခားတစ္ေဒသရိွ စမၼနဂိုၿမိဳ႕မွ ႏြားမတစ္ေကာင္ေပါင္က်ဳိးရသည္ဆိုျခင္းမွာ ဘာမွ် မသက္ဆိုင္ဘဲ အေၾကာင္းအဆက္အဆက္ ကြာလွမ္းလွၿပီး အမွတ္မထင္တိုက္ဆိုင္ မႈသာျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရိွသည္ဟုဆိုလိုသည္။ အေၾကာင္းအဆက္အဆက္မရိွဘဲလ်က္ ဆြဲစပ္ ၍ ယိုးမယ္ဖြဲ႕အေၾကာင္းရွာျခင္းမ်ဳိးကို  အျပစ္တင္သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ေညာင္ျမစ္တူးက ပုတ္သင္ဥေပၚမည္

ေညာင္ပင္အျမစ္ကို တူးေဖာ္ပါက ေညာင္ျမစ္ေအာက္တြင္ ဥထားေသာ ပုတ္သင္ဥမ်ားေပၚထြက္လာမည္ဟုဆိုလုိသည္။ အရင္းအျမစ္ကို လိုက္စစ္လွန္ေလွာ  ေဖာ္ထုတ္မည္ဆိုက အရင္းအျမစ္သာမက တစ္ဆက္တည္းတြင္ မျမင္သာေအာင္ ကြယ္၀ွက္ေနေသာ အျပစ္အနာအဆာ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားသာ ေပၚထြက္လာမည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ေနာက္ေၾကာင္းကိုျပန္၍လွန္လွ်င္ ငယ္က်ဳိးငယ္နာ မသိေစလိုရာ အျပစ္ ေဟာင္းရာ ေပၚလာမည္ဟုဆိုလိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)