ဆင္က်ီစားရာ ဆိတ္မခံသာ

ဆင္အဖို႔ က်ီစားသည့္အေနျဖင့္ ဆိတ္ငယ္ကို ပုတ္ခတ္ကန္ေက်ာက္ျခင္း ျပဳလုပ္ေစကာမူ အင္အားျခင္းမမွ်ေသာ ဆိတ္ငယ္အဖို႔မွာ မသက္မသာ ျပင္းထန္စြာ ခံစားရသည္ဟုဆိုလိုသည္။ အင္အားျခင္းမတူမွ်ေသာအခါ တစ္ဦးအဖို႔ မျဖစ္ေလာက္ ေသာ အျပဳအမႈသည္ တစ္ဖက္သားအဖို႔ မခံရပ္ႏိုင္ေသာအမႈျဖစ္ေနတတ္သည့္အခါ တြင္ တစ္ဖက္သားကို စာနာေထာက္ထားရန္ သတိေပးသည့္အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ဆင္ပိန္လွ်င္ ကၽြဲေလာက္က်န္ေသးသည္

ႀကီးမားေသာ ဆင္ႀကီးသည္ မည္မွ်ပင္ပိန္လွီသည္ဟု ဆိုရေစကာမူ ကၽြဲ၏ခႏၶာ ကိုယ္မွ်ေလာက္သာ က်န္ေသးသည္ဟုဆိုလိုသည္။ ဥစၥာပစၥည္းျပည့္၀သူမ်ားသည္ စီးပြားေလွ်ာက်သည္ဆိုေစကာမူ ဆင္းရဲသူအေျခအေနမွ်ေလာက္မူကား က်န္ရိွေသး သည္ဟုဆိုလုိသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ဆင္မွာေတာ့က်င္ငယ္၊ ယင္မွာေတာ့ပင္လယ္

ဆင္ေျပာင္ႀကီးက က်င္ငယ္စြန္႔လိုက္သည့္အခါ ဆင္အဖို႔က်င္ငယ္အနည္းအပါး မွ်သာျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္ေကာင္အဖို႔မူကား သူ၏ကိုယ္အဂၤါအခ်ဳိးအဆႏွင့္ ႏႈိင္းဆ ေသာပင္လယ္ႀကီးသဖြယ္ တပင္တပန္းကူးခတ္ေနရသည္ဟုဆိုလိုသည္။ တစ္ဦးအဖို႔ ပမာမထားေလာက္ေသာ္လည္း က်န္တစ္ဦးအဖို႔ မ်ားစြာထိခိုက္ဖြယ္ရာရိွႏိုင္သည္ဟုဆို လိုသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးမွာ ပမာဏျခင္း၊ ဆႏၵျခင္း၊ လိုအပ္ခ်က္ျခင္း၊ အေျခအေန ျခင္း၊ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ပံုျခင္း၊ ခံယူခ်က္ျခင္း၊ ကြဲျပားျခားနားႏိုင္ေၾကာင္းကို တင္စားသံုး သည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ဆင္လိုက္ရာ ၀ါႀကီး၀ါငယ္မေရြးသာ

ရဟန္းမ်ားသည္ အေပါင္းအစုႏွင့္ႄကြခ်ီေသာအခါ ၀ါႀကီးေသာရဟန္းက ေရွ႕မွ ႄကြ၍ ၀ါငယ္ေသာရဟန္းမ်ားက ေနာက္မွလိုက္ပါလာၾကၿမဲျဖစ္ေသာ္လည္း ဆင္လိုက္၍ ေျပးၾကရေသာအခါတြင္ကား ဆင္၏အႏၲရာယ္မွ လြတ္ေရးက အေရးႀကီးသျဖင့္ ၀ါႀကီး ၀ါငယ္ အစဥ္ကို မငဲ့သာဘဲ ေျပးၾကရသည္ဟုဆိုလုိသည္။ စည္းကမ္း၊ တစ္စံုတစ္ရာ၊ သတ္မွတ္ခ်က္ ရိွေစကာမူအေရးအခင္းအေျခအေန အေလ်ာက္ သက္သာလြယ္ ကူခရီးေပါက္ေရာက္မႈကို ေရွး႐ႈ၍ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ က်င့္သံုးရသည့္ ႃခႊင္းခ်က္ရိွပံုကို တင္စားသံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ဆင္ေသကို ဆိတ္ေရႏွင့္ဖံုး၍မလံုႏိုင္

ႀကီးမားေသာ ဆင္ေသေကာင္ႀကီးကို ဆိတ္ငယ္၏သားေရႏွင့္ဖံုး၍ မလံုႏိုင္ဟု ဆိုလိုသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္၊ ေခ်ပခ်က္၊ ဖံုးအုပ္ထိန္ခ်န္ခ်က္မ်ားသည္ မူလအ အေၾကာင္းအရာကို မငံုမိ၊ မဖံုးမိဘဲ၊ မလံုမေလာက္ျဖစ္ေနရသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္း သည္။ ဖံုးကြယ္၍မရေအာင္ ထင္လင္းျမင္သာသည္ကို ဖံုးကြယ္ျခင္းမျပဳရန္ သတိေပး သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ဆင္ျဖဴေတာ္မီွ၍ ႀကံစုပ္သည္

ဆင္ျဖဴေတာ္ကို ၾကည့္႐ႈလာသူမ်ားက ႀကံမ်ားေကၽြးသျဖင့္ ႀကံမ်ားစုၿပံဳေပါမ်ား လ်က္ရိွရာ ဆင္ကိုအမွီျပဳ၍ အမႈထမ္းရသူတို႔က ဆင္၏အစြမ္းျဖင့္ရေသာ ႀကံမ်ားကို ယူ၍စုပ္ၾကသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ သူတစ္ပါး၏ ဘုန္း၊ ဂုဏ္၊ အရွိန္အ၀ါကိုမွီ၍ အပင္ ပန္းအေၾကာင့္ၾကမခံဘဲ အသက္ေမြးျခင္း သူတစ္ပါး၏အစြမ္းျဖင့္ရေသာ လာဘ္လာဘ ကို ကိုယ္တုိင္အားမထုတ္ဘဲ မွီတြယ္စားသံုးေနျခင္းစသည္တုိ႔ကို  ႐ႈတ္ခ်၍သံုးသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ဆင္႕ပါးစပ္ ႏွမ္းပက္သည္

ႀကီးမားလွေသာဆင္ႀကီး၏ ပါးစပ္ထဲသို႔ ေသးငယ္ေသာႏွမ္းေစ့ကေလးကို ပက္သြင္း သည္ဟုဆိုလိုသည္။ မလံုမေလာက္ မေစ့မငွအတိုင္းအဆျခင္းကြာျခား သည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ဆံထံုးတံုးတတ္ ဆီစိုက္ရ

ဆံထံုးေကာင္းမြန္စြာ ထံုးေပးတတ္သူထံသုိ႔ ဆံထံုးထံုးခံရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားလာ တတ္ၾကသည္ျဖစ္ရာ ဆံထံုးထံုးေပးရေသာသူသည္ ဆံပင္မ်ားကို ရွင္းရာ၍ ဆီလိမ္း ေပးရသည္ျဖစ္သျဖင့္ မိမိအတတ္ႏွင့္မိမိအိမ္မွ ဆီကိုစိုက္၍ ထံုးေပးလုိက္ရသည္ဟုဆို လိုသည္။ တစ္စံုတစ္ရာတတ္ေျမာက္ျခင္းျဖင့္ ထိုသို႔တတ္ေျမာက္သည့္အတြက္ မိမိ၌ ထိခုိက္ပင္ပန္းျခင္းျဖစ္လာရသည့္အခါတြင္လည္းေကာင္း၊ ဆံထံုးလည္းထံုးေပးရ၊ ဆီ လည္း စိုက္ေပးရ၊ စသည္ျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ႏွစ္သြယ္၊ နစ္နာမႈခံစားရသည့္အခါတြင္လည္း ေကာင္းသံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ဆန္ခိုးမမိ ဖြဲခိုးမိ

သူတစ္ပါးက ဆန္ခိုးသည္ကို ျမင္သျဖင့္ ရလိုရျငားႏွင့္ ေနာက္မွ၀င္ခိုးသူသည္ ဆန္မေတြ႕ေတာ့၍ ဖြဲကိုခိုးရေလရာ ဆန္ခုိးသြားသူကို ပိုင္ရွင္မမိပဲ ဖြဲခိုးသူမွာသာ အမိ ခံရသည္ဟုဆိုလုိသည္။ အႀကီးအက်ယ္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမွာ လည္ပတ္သျဖင့္ အျပစ္ မသင့္ပဲ အနည္းငယ္ အျပစ္ျပဳမိသူမွာ အလည္မ၀ယ္ႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္သင့္ေရာက္ရသည့္ အခါမ်ဳိးတြင္လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးႏွင့္အတူ ျပဳမူရာတြင္ သူတစ္ပါးမွာအျပစ္လြတ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွာသာ အျပစ္သင့္သည့္အခါမ်ဳိးတြင္လည္းေကာင္း သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ဆန္ရင္း နာနာဖြတ္သည္

ဆန္ျပာေသာအခါ ဆန္ကြဲအမႈန္တို႔သည္ စေကာအဖ်ား၌စု၍ ဆန္သားဆန္ ေကာင္းမ်ားမွာ စေကာလက္ရင္း၌ စုပံုသည္ျဖစ္ရာ အလံုးသန္ေသာ လက္ရင္းဆန္ ေစ့မ်ားကို နာေအာင္ဖြတ္ေပးမွ ျဖဴစင္ေသာ ဆန္ေကာင္းရမည္ျဖစ္၍ ဆန္ဖ်ား၊ ဆန္ကြဲ တို႔ကို နာေအာင္ဖြတ္ေသာ္ အမႈန္႔ေက်သာ ျဖစ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထို႔ ေၾကာင့္ ဆန္ေကာင္းရလုိလွ်င္ ဆန္ရင္းကိုဖိ၍ က်ပ္က်ပ္တင္းတင္း ကြပ္အုပ္ဆံုးမလွ်င္ ေဆြေကာင္း မ်ဳိးခၽြန္ေပၚထြက္လာႏိုင္၍ ႀကီးသူတို႔အုပ္ထိန္းမႈတာ၀န္လည္း ေက်ပြန္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေသြးေ၀းသူတုိ႔ကို မကြပ္ညႇပ္ပိုင္၍ အလြတ္အသာ ၾကည့္ေနရန္သာရိွသည္ဟု ဆိုလိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)Page 1 of 212