စကားေနာက္ တရားပါ

စကားကို မထိန္းမခ်ဳပ္ေျပာတတ္ေသာသူသည္ စကားအေနႏွင့္အမွတ္မဲ့ ေျပာ ဆိုသြားရာတြင္ ထိုစကားထဲမွ အခ်ဳိ႕ေသာ စကားအခ်က္မ်ားသည္ တရား တေဘာင္ အမႈအခင္းအတြက္ အေထာက္အထားသဲလြန္စရစရာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေန၍  တရားတေဘာင္၀င္ေသာ စကားမ်ဳိးျဖစ္ေနရတတ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ႏႈတ္လြန္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္မေစာင့္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ကတိထားမိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အမႈအခင္းေပၚလာႏိုင္စရာရိွေသာေၾကာင့္ စကားေနာက္မူခင္းပါတတ္သည္ဟု ဆိုလို ရင္းျဖစ္သည္။ စကားကိုရမ္းမေျပာရန္ တားျမစ္သတိေပးေသာ စကားျဖစ္သည္။ (စကားေျပာရာမွ သံေ၀ဂရစရာ တရားဓမၼပါရိွသည္ဟု ယူဆရလွ်င္ အသံုးႏွင့္ မဟပ္မိ။)... (ဆက္ဖတ္ရန္)

စစ္မေရာက္ခင္ ျမားကုန္

စစ္ေရာက္လာမွ ျမားကို အသံုးျပဳ၍ ပစ္ခတ္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႀကိဳတင္၍ ပစ္ခတ္ျဖဳန္းတီးႏွင့္သျဖင့္ စစ္မေရာက္ေသးမီျမားကုန္၍ ေနသည္ဟုဆိုသည္။ အခ်ိန္ တန္မွ အားထုတ္အစြမ္းျပရမည္ျဖစ္လ်က္ ႀကိဳတင္၍ မလိုအပ္ေသာေနရာတြင္ အစြမ္းျပ ထားႏွင့္သျဖင့္ တကယ္ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည့္အခါတြင္ အစြမ္းမျပႏိုင္ေတာ့ဘဲ ရိွျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ မလိုအပ္ေသးဘဲ အစြမ္းအားအင္မျပရန္ သတိေပး၍ သံုးႏႈန္း သည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

စပါးႀကီးကို လင္းေႃမြမပတ္ခ်င္ႏွင့္

လံုးပတ္၊ အရွည္ႏွင့္ အားအင္အရာတြင္ အလြန္ႀကီးမားေသာ စပါးႀကီးေႃမြကို အခ်ဳိးအဆအားျဖင့္ မယွဥ္သာေအာင္ ငယ္ေသာ လင္းေႃမြကရစ္ပတ္ေန၍ အေၾကာင္း မထူး၊ အရာမေရာက္သျဖင့္ ထိုသို႔ေသာသေဘာေရာက္သည့္ အျပဳအမႈမ်ဳိး မျပဳလုပ္ပါ ႏွင့္ဟု ဆိုလိုသည္။ ပိုမိုတတ္သိ၊ ကၽြမ္းက်င္သူကို မတတ္သိ၊ မကၽြမ္းက်င္သူက ၾသဇာ ေပးျခင္း၊ ညာဖ်န္းလွည့္ပတ္ျခင္း၊ အႏိုင္ယူရန္ႀကိဳးစားျခင္း စသည့္ျပဳတတ္ေသာအခါ တြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

စဖိုအုတ္ ေရႊသုတ္၍စီ

နန္းဗိမာန္အတြက္မဟုတ္ဘဲ မီးဖိုျပဳလုပ္မည့္အုတ္ကို မလိုအပ္ပဲ အမႊန္းတင္ကာ ေရႊမႈန္သုတ္၍ စီသည္ဟုဆိုလိုသည္။ ထိုက္တန္သည့္ေနရာတြင္ ထိုက္တန္သလို အမႊန္းတင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ မလိုအပ္သည့္ တလြဲေနရာတြင္ အမႊန္းတင္ေနျခင္းမ်ဳိးကို ႐ႈတ္ခ်၍ဆိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

စားရကံႀကံဳေတာ့ မုတ္ဆိတ္ပ်ားစြဲ

စားထိုက္ေသာ ကံအခြင့္ႀကံဳႀကိဳက္ေလသျဖင့္ ပ်ားမ်ားသည္ အဆင္သင့္လွ်ာ ျဖင့္လ်က္၍မွီေသာ မုတ္ဆိပ္ဖ်ား၌ ပ်ားအံုဖြဲ႔၍ ပ်ားရည္မ်ားသိုထားေပးလာသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အလိုက္သင့္ အဆင္သင့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္း ႀကံဳႀကိဳက္ျပည့္၀လာ သည့္အခါမ်ဳိးတြင္ အဆင္သင့္လြန္ျခင္းကို ထူးကဲတင္စား၍သံုးသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

စားရမွာလည္း သဲႏွင့္ရွပ္ရွပ္၊ ပစ္ရမွာလည္းအဆီႏွင့္၀င္း၀င္း

ပုပ္ထဲသို႔က်ေသာ ၀က္သားတုံးသည္ စားရမည္ကလည္း သဲႏွင့္ရွပ္ရွပ္ျဖစ္၍ စား၍မျဖစ္၊ လႊင့္ပစ္ရမွာလည္း အဆီႏွင့္၀င္း၀င္းျဖစ္၍ မပစ္ရက္ျဖစ္ရသည္ဟုဆုိလို သည္။ အၾကပ္အတည္း ႏွစ္ခုၾကား၊ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ၾကား အဆံုးအျဖတ္ႏွစ္ရပ္ အၾကားတြင္ တစ္ဖက္သို႔မလိုက္သာဘဲ အခက္အခဲေတြ႕ရသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္း သည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

စိန္ေကာင္း ေက်ာက္ေကာင္းေရာင္း၀ယ္ရာ ေဆး႐ိုးသည္ကန္႔လန္႔

အဖိုးတန္ စိန္ေကာင္း ေက်ာက္ေကာင္း အေရာင္းအ၀ယ္စကားေျပာေနရာတြင္ အဖိုးမတန္ေသာ ေဆး႐ိုးသည္ကလည္း မိမိေဆး႐ိုးေရာင္းခ်ရေရးအတြက္ ၾကား၀င္၍ ေျပာဆိုစြတ္ဖက္ေနသည္ဟုဆိုသည္။ အေရးႀကီးေသာ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေရးမႀကီးေသာ ကိစၥကို စြတ္ဖက္ေျပာဆိုျခင္းကို ႐ႈတ္ခ်ဟန္႔တားသည့္သေဘာျဖင့္ ခိုင္းႏႈိင္းသံုးသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

စိုင္ေကာ္၍ ခ်ဳံေပၚေရာက္သည္

ေတာမုဆိုးသည္ မိမိအစြမ္းျဖင့္ ခ်ဳံအျမင့္ေပၚသို႔ ခုန္တက္ႏိုင္စြမ္းမရိွေသာ္လည္း စိုင္သတၱ၀ါက ဦးခ်ဳိျဖင့္ ပင့္ေကာ္တုိက္ခုိက္ရာမွ လြင့္ေျမာက္၍ ခ်ဳံေပၚတင္ေနသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ တစ္စံုတစ္ဦးသည္ မိမိအစြမ္း၊ လံု႔လပေယာဂျဖင့္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ ျခင္းမရိွဘဲ သူတစ္ပါးက ေထာက္ပံ့ကူညီမႈျဖင့္သာ ႀကီးျမင့္တိုးတက္ရသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

စိုစိုႏွင့္နံသည့္ေၾကာင္ေခ်း

ေၾကာင္ေခ်းမွာအျမင္အားျဖင့္ ေပ်ာ့စိစိရိွ၍ အနံအသက္ ျပင္းထန္ဆုိးရြားသည္ ဟု မထင္ရေစကာမူ အနံမွာစူးစူးရွရွ ဆိုးရြားနံေစာ္လွသည္ဟုဆိုလိုသည္။ အျမင္အား ျဖင့္ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္းရိွသေလာက္ ခက္ထန္တင္းမာေသာသူမ်ဳိး မထင္မွတ္ပဲႏွင့္ အစြမ္းပိုကဲေသာ သူမ်ဳိးကို တင္စား၍သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

စုဖန္မ်ားလွ်င္ ပ်ားလပို႔ျဖစ္မည္

ပ်ားမ်ားသည္ ပန္းပြင့္မ်ားမွ ပန္း၀တ္ရည္ ၀တ္မႈန္တစ္စက္စီ၊ တစ္မႈန္စီးကိုစုပ္ယူ ၍ စုေဆာင္းထားရာ စုဖန္မ်ားလတ္ေသာ္ ႀကီးမားေသာ ပ်ားအံု၊ ပ်ားလပို႔ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာသည္ဟုဆိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)Page 1 of 212