ငယ္သာငယ္ အမယ္ပဥၹင္းပဲ

သကၤန္း၀တ္ သံဃာမ်ားထဲတြင္ အသက္ျပည့္စ၊ အရပ္အေမာင္းနိမ့္ပ်ပ္သျဖင့္ ရွင္သေဏျဖစ္မည္ဟု ထင္ရေစကာမူ သာမေဏႏွင့္ ပဥၹင္းခြဲျခားေသာအခါတြင္ အမ်ဳိး အမည္ (အမယ္)အဆင့္အားျဖင့္ ပဥၹင္းအေရအတြက္တြင္ ပါ၀င္သည္ဟုဆိုလိုသည္။ အျမင္အားျဖင့္ နိမ့္ငယ္ေသာ္လည္း အရည္အခ်င္းအားျဖင့္ အထင္ေသးႏိုင္ဖြယ္ရာမရိွ အျမင္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္၍မရ အျမင္ေသးႏုတ္ေသာ္လည္း အရည္အခ်င္းရိွႏိုင္သည္ဟု တင္စားဆိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ငိုခ်င္လ်က္ လက္တုိ႔

ငိုခ်င္ေနေသာသူသည္ အလိုလိုေနရင္း ငိုရန္အသင့္ျဖစ္ေနရာ တစ္စံုတစ္ ေယာက္က လက္ျဖင့္ ထိတို႔က်ီစားေသာအခါ ထိုထိတို႔မႈမွ်ျဖင့္ ငိုရေလာက္ေအာင္ ထိခိုက္ျခင္းမရိွေစကာမူ ငိုခ်င္ေနေသာဓာတ္ခံရိွၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ထိတို႔ျခင္းကို အေၾကာင္း ရွာ၍ ငိုခ်လိုက္တတ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ငိုခ်င္ေနသူကိုမွ လက္သြားတုိ႔မိမွားသည္ဟု ရည္ရြယ္၍ဆိုၾကသည္။ မူလက အျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပ်က္မႈတို႔တြင္ ေနာက္ျဖစ္လာေသာ ပေယာဂေပၚ၌ စုပံုအေၾကာင္းရွာတတ္သည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။ အေၾကာင္းအခြင့္ အျပစ္ရွာေနသူဓားစာခံလိုေနသူအား သတိထား၍ ဆက္ဆံရန္ ၫႊန္ျပသံုးႏႈန္းေသး သည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ငါးခံုးမတစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တစ္ေလွလံုးပုပ္

ေလွျဖင့္ တင္လာေသာ ငါးမ်ားထဲတြင္ ေသ၍ပုပ္ေနေသာ ငါးခံုးမေလးကို ဖယ္ရွားမပစ္မိေသာေၾကာင့္ ငါးပုပ္နံ႔ပ်ံ႕လႈိင္၍ တစ္ေလွလံုးရိွ ငါးမ်ားပုပ္ကုန္သကဲ့သို႔ မွတ္ထင္ရသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အေသးအဖြဲ႕ တစ္စံုတစ္ရာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္သူအမ်ား၏ ဂုဏ္သတင္းကို ေသးသိမ္ယုတ္ေလ်ာ့ ထိပါးေစသည့္ အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ငါးစိမ္းျမင္ ငါးကင္ပစ္

ငါးစိမ္းမရရိွေသာအခါ ငါးကင္ကိုပင္ အျမတ္တႏိုး ဟင္းမည္ေကာင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳေနရၿပီး ငါးစိမ္းရေသာအခါတြင္ကား အမ်ဳိးမ်ဳိး ခ်က္ျပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္ႏိုင္သျဖင့္ ငါးကင္ကို မမက္ေမာေတာ့ဘဲ စြန္႔ပစ္လိုက္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အသစ္အဆန္းကို ေတြ႕ျမင္ရေသာအခါ အေဟာင္းကို ခြာကန္စြန္႔ပစ္သည္ကို ႐ႈတ္ခ်သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ငါးတကာယိုတဲ့ေခ်း ပုဇြန္ဆိတ္ေခါင္းစု

ပုဇြန္ဆိတ္သည္ ငါးအမ်ားယိုသည့္ေခ်းမ်ားကို စားေသာက္သျဖင့္ ပုဇြန္ဆိတ္ ေခါင္းပိုင္းရိွ အစာအိမ္တြင္ ငါးေခ်းမ်ားစု၍ေနသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ သူတစ္ပါးျပဳလုပ္ သမွ် အျပစ္မ်ားမွာ ႐ိုးအေသာတစ္စံုတစ္ေယာက္ေပၚတြင္ တာ၀န္စုပံု၍ တင္လာသည့္ အခါတြင္ ခိုင္းႏႈိင္းသံုးသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ငါးတုလို႔ ခ႐ုပြတ္အိုင္ပ်က္

ငါးပြတ္သကဲ့သုိ႔ ခ႐ုကလိုက္၍ ပြတ္ေသာအခါ ငါးပြတ္သည္အထင္ႏွင့္ ေရပက္၍ ငါးရွာျခင္းေၾကာင့္ အိုင္ပါပ်က္စီးရသည္ဟုဆိုလိုသည္။ မိမိဓေလ့စ႐ိုက္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ အျပဳအမူထက္ ပိုလြန္အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ပ်က္စီးရသည္ဟု ဆိုလိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ငါးပိဖုတ္မ်က္ႏွာေပး၊ ေရႊေရးပန္းကန္တက္သည္

ထမင္းပြဲတြင္ ပဓာနဟင္းမည္မဟုတ္ဘဲ အရံအျဖည့္တန္ဖိုးနည္းပါးေသာ ငါးပိဖုတ္ကို အေရးတယူအမႊမ္းတင္ကာ ဟင္းေကာင္း၊ဟင္းလ်ာထည့္ အနာ ေရႊေရးႏွင့္ ပန္းကန္ထဲတြင္ ထည့္ထားသည္မွာ မတန္မရာျဖစ္လွသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အခြင့္ အေရးေပးလြန္း ေျမႇာက္စားလြန္းက မတန္မရာပို၍ေနရာယူတက္၊ ေမာက္ႄကြတတ္သည္ဟု တင္စားဆိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ငါးပိရွိအေကာင္ေကာင္၊ အစရိွအေနာင္ေနာင္

ငါးပိရိွလွ်င္ ငါးပိတြင္ ေလာက္ေကာင္မ်ား ေပါက္ပြားလာတတ္ၿမဲျဖစ္သကဲ့သို႔ တစ္စံုတစ္ရာကို လုပ္ရဲကိုင္ရဲ အစရိွလာလွ်င္ ေနာင္ကိုလည္း ထိုအစရိွဖူးသည့္အတိုင္း ထပ္ခါထပ္ခါ အတင့္ရဲလာတတ္ျခင္းရိွၿမဲျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ငါးပိမရိွလွ်င္ ေလာက္ေကာင္မ်ား မရိွႏိုင္သကဲ့သုိ႔ အစမရိွလွ်င္လည္း ေနာင္ထပ္ဆင့္ျခင္းမ်ဳိး မရိွႏိုင္ ဟုဆိုလိုသည္။ တစ္စံုတစ္ခုျဖစ္လာျခင္းသည္ အေၾကာင္းရင္းအစရိွ၍သာ ျဖစ္ရသည္။ အေၾကာင္းမရိွဘဲ အက်ဳိးျဖစ္မလာႏိုင္၊ အစမရိွဘဲ အဆက္မရိွႏိုင္ဟူေသာ သေဘာကို ခိုင္းႏႈိင္းသံုးသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ငါးပိျဖစ္ၿပီးမွ အၿမီးမႏွံ႔ခ်င္ႏွင့္ေတာ့

ငါးသည္ေသ႐ံုသာမက ဆားႏွင့္သိပ္နယ္ေထာင္းထုခံရ၍ ငါးပိျဖစ္ၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် လႈပ္ရွားႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္သျဖင့္ အၿမီးႏွံ႔၍မရသည့္ အတိုင္းမရႏိုင္သည္ကို မျပဳလုပ္ပါႏွင့္ေတာ့ဟု ဆိုလိုသည္။ မလြန္ဆန္ႏိုင္ေအာင္ အ႐ံႈး အည့ံခံရၿပီးသည့္ေနာက္တြင္မွ အခ်ည္းႏွီး မလြန္ဆန္ႏိုင္ရန္ သတိေပးသံုးႏႈန္းသည္။ ေရွးဦးက ေအာင္ျမင္ေအာင္ မႀကိဳးစားဘဲ အေရးနိမ့္ၿပီးမွ ေအာင္ျမင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မ်ဳိးကိုလည္း တားျမစ္ေျပာဆိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ငါးပ်ံတစ္လွည့္ ဗံုလံုတစ္လွည့္

ေရစပ္နားတြင္ ေပါက္ေသာ ဗံုလံုပင္မွ အသီးကေလးမ်ားသည္ ေရေပၚသို႔ေႄကြ က်ရာမွ ငါးဟပ္၍ ေရ႐ိုက္ခတ္သျဖင့္ ေရေအာက္သို႔ ျမဳပ္သြားရာမွ ေရေပၚသို႔ တစ္ဖန္ ျပန္ေပၚလိုက္၊ ငါးပ်ံကတစ္လွည့္၊ ခုန္ေျမာက္ဟပ္လုိက္ႏွင့္ ဗံုလံုသီးႏွင့္ ငါးပ်ံတစ္လွည့္စီ ျမဳပ္ခ်ည္ေပၚခ်ည္ ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အၿမဲတသမတ္တည္း မတည္တံ့ဘဲ နိမ့္ခ်ည္၊ ျမင့္ခ်ည္၊ က်ခ်ည္၊ တက္ခ်ည္ အခိုက္အလွည့္ရိွေသာ ေလာကဓံသေဘာကို ေဖာ္ျပသံုးႏႈန္းသည္။ (ဗံုလံုမွာ ပဲလင္းေႃမြသီးေခၚ ဗံုလံုသီးမ်ဳိးမဟုတ္ေခ်။)... (ဆက္ဖတ္ရန္)Page 1 of 212