ဂါထာလူတိုင္းေပး ေတးျဖစ္သည္

အစြမ္းအာနိသင္ ထက္ျမတ္ေသာဂါထာကို ေနရာဌာနအားေလ်ာ္စြာ စည္းစနစ္တက် ရြတ္ဆိုရန္ ေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ လူအားလံုးကို ျဖန္႔ေပးျခင္းျဖင့္ စနစ္တက်မသံုးတတ္သူ မ်ားက သီဆိုရြတ္ဖတ္ခ်င္သလို ရြတ္ဖတ္ျခင္းျဖင့္ ဂါထာက ေတးသီခ်င္းျဖစ္၍ သြားရ သည္ဟုဆိုလိုသည္။ ေနရာဌာနအားေလ်ာ္စြာ တန္ဖိုးထား၍ အသံုးခ်ရန္ၫႊန္ျပသတိ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္အရာကိုမဆို အရာဌာနအေလ်ာက္ သင့္ရာခ်ိန္ဆသံုးစြဲ မွလည္း အဖိုးထိုက္တန္ႏိုင္သည္ဟုဆိုလိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ေဂါေဏနေဂါေဏာ၊ သာမေဏန သမေဏာ

ႏြားတုိ႔သည္ ႏြားတို႔အခ်င္းခ်င္း စုေ၀းတတ္ၾက၍ ရဟန္းတုိ႔သည္ ရဟန္းတို႔ အခ်င္းခ်င္း စုေ၀းၾကၿမဲျဖစ္သည္။ အေလ့အက်င့္အမ်ဳိး ဘ၀တူရာတူရာ အညီအၫြတ္ေပါင္းစည္းမိ ၾကေလသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ဘ၀ဇာတ္အေလ့အလာ အယူအဆမတူညီၾကသူမ်ား သည္ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ပူးတဲြရေသာ္လည္း ခိုင္ၿမဲနီးစပ္မႈမရိွဘဲ စ႐ိုက္အေလ့တူ မွ်မွသာ အေပါင္းအသင္း ဖြဲ႕စပ္မိသည္ဟု ဆိုလိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)