ခင္ရာေဆြမ်ဳိး ၿမိန္ရာဟင္းေကာင္း

ေဆြတမွ် ခင္မင္ရင္းႏွီးေသာသူသည္ ေဆြမ်ဳိးပင္ မေတာ္ေသာ္လည္း ေဆြမ်ဳိး ျဖစ္ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္။ အၿမိန္အျမတ္ စားေသာက္ဖြယ္ရာ ဟင္းလ်ာမဟုတ္ ေသာ္ျငားလည္း ခံတြင္းႏႈတ္ၿမိန္ခဲ့လွ်င္ ဟင္းေကာင္းဟူ၍ ယူဆႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အက်ဳိးတရားသည္ အေၾကာင္းတရားကို အေထာက္အပံ့ျပဳသည္။ ေဆြမ်ဳိးတုိင္းသည္ ခင္မင္တတ္သည္မဟုတ္၊ ဟင္းတိုင္းလည္းႏႈတ္မၿမိန္၊ ေဆြ မ်ဳိးဟူသည္ ႏႈတ္ၿမိန္မႈျဖင့္သာ အကဲျဖတ္အပ္သည္ဟုဆိုသည္။ အက်ဳိးအားျဖင့္ အခန္႔ သင့္ေသာအရာသည္ အေကာင္းဟု မွတ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း တင္စားဆိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ခင္ႀကီး လက္ရမ္းတက္က၊ ၾကပ္ခိုးစင္ ေမာင္ရွင္မတက္လား

ဘုန္းႀကီးကပင္လွ်င္ ၀ိနည္းသိကၡာႏွင့္မညီဘဲ လက္ရမ္းအျမင့္ေပၚသုိ႔ တက္ေရာက္က ငယ္ရြယ္ေသာ သာမေဏသည္ ၾကပ္ခိုးစင္ေပၚတက္သည္ကို အျပစ္မဆိုသာဟု ဆိုလိုသည္။ စည္းကမ္းဥပေဒကို ႀကီးသူက လိုက္နာ႐ိုေသမွသာ ငယ္သားကလည္း နည္းယူလိုက္နာမည္။ ေရွ႕ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္က အက်င့္ပ်က္က ငယ္သားမ်ား အက်င့္ပ်က္သည္ကို အျပစ္ဆိုသာမည္ မဟုတ္ဟု ဆိုလိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ခတ္ကြင္းျပင္တာႏွင့္ရြာသစ္ႀကီးေရာက္

သမၺာန္ခတ္ရာတြင္ ခတ္တက္ႏွင့္ ခ်ည္တုပ္ထားေသာ ႀကိဳးကြင္းကို အသင့္ျပဳ ကြပ္မထားသျဖင့္ သမၺန္ေရဆန္ခတ္သြားစဥ္တြင္ ခတ္ကြင္းျပတ္ေသာအခါမွ အသစ္ ျပင္၍ ျပဳလုပ္ေနေသာအခါ သမၺန္သည္ ဧရာ၀တီျမစ္ စစ္ကိုင္းဆိပ္မွ ေရစီးရာေမ်ာပါ၍ ေအာက္ဘက္ ရြာသစ္ႀကီးသို႔ ေရာက္ရသည္ဟု  ဆိုလိုသည္။ ျပင္ဆင္မႈကို လိုသည္ထက္ပို၍ခ်ဲ႕ထြင္ ေႏွာင့္ေႏွးစြာ ျပဳလုပ္ေနျခင္းအားျဖင့္ တကယ္ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ ရမည့္အခ်ိန္တြင္ ဖင့္ေႏွး ေနာက္က်၍ ေနတတ္သည္ဟုဆိုလိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ခရီးတြင္လုိ႔ ရြာစဥ္မသိ

ခရီးသြားသူသည္ ခရီးတစ္ေလွ်ာက္ စုိက္လုိက္မတ္တတ္ ေလွ်ာက္၍သာသြား သျဖင့္ ခရီးကားတြင္သည္။ သို႔ရာတြင္ လမ္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္၌ရွိေသာ ရြာစဥ္ကုိ အမွတ္အသား မထားသျဖင့္ မသိမမွတ္ဘဲ ရွိသည္ဟုဆုိသည္။ လုံ႔လ၀ီရိယစိုက္ထုတ္ေသာ္လည္း ဉာဏ္မရွင္ ေသာအခါ ရသင့္ေသာအက်ဳိးေက်းဇူးကုိ မရရွိတတ္သည္ကုိ ခုိင္းႏိႈင္းသံုးသည္။ အက်ဳိးရွိေသာ္ လည္း ရွိသင့္သေလာက္မရွိဟု ဆုိလုိသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ခရီးသြားဟန္လႊဲ

ခရီးသြားေသာအခါ ခရီးေရာက္ေစရန္ ေျခက လႈပ္ရွားရသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေျခလွမ္း ရာတြင္ လက္ကပါ အလုိက္သင့္ဟန္လဲႊလ်က္ပါသျဖင့္ ခရီးသြားျခင္းျဖင့္ အလုိအလ်ာက္ ဟန္လဲႊျခင္းပါ တစ္ပါးတည္း ၿပီးစီးေစသည္ဟု ဆုိလုိသည္။ တစ္စုံ တစ္ရာျပဳလုပ္ရာတြင္ အျခားအလုပ္ပါ အက်ံဳး၀င္ၿပီးစီးသည့္အခါမ်ဳိးတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ခလုတ္ထိမွ အမိတ

ေဘးအႏၲရာယ္ မရိွေသးစဥ္အခါက မိဘေက်းဇူးကို သတိမရဘဲ ေဘးဒုကၡတစ္စံု တစ္ခု ႀကံဳေတြ႕ေသာအခါတြင္မွ `အမယ္ေလး အဖေလး´စသည္ျဖင့္ မိဘကို အားကို ရာအျဖစ္ တမ္းတျမည္တမ္းတတ္ၾကသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ႀကိဳတင္သတိမူ ဆင္ျခင္ျခင္းမရိွဘဲ ျဖစ္လာေသာအခါတြင္မွ ေနာင္တရျခင္း၊ ပူပန္ျခင္းျဖစ္ရတတ္ပံုကို ႐ႈတ္ခ်၍ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ခ်ဥ္ခ်ဥ္တူးတူး မူးၿပီးေရာ့

အမူးသမားအဖို႔ ခ်ဥ္လိုခ်ဥ္ေစ၊ တူးလုိတူးေစ ႏွစ္သက္ခံုမင္တတ္၍ မူးဖုိ႔သာ လိုရင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုလိုသည္။ မိမိႏွစ္သက္လာလွ်င္ မည္သည့္ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ကိုမဆို လ်စ္လွ်ဴ႐ႈခြင့္လႊတ္တတ္ ေသာ သေဘာကို ေဖာ္ျပသံုးႏႈန္းသည္။ မိမိရည္ရြယ္ခ်က္ကို အဘယ္နည္းႏွင့္ျဖစ္ေစ မစဥ္းစား မေ၀ဖန္ဘဲ မ်က္စိစံုမွိတ္ျပဳမူတတ္ျခင္းကိုလည္း ႐ႈတ္ခ်၍ဆိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ခ႐ုခါးေတာင္းက်ဳိက္၍ ဖမ္းသည္

ခက္ခဲျခင္းမရိွ၊ ရန္မူျခင္းမရိွ၊ စြန္႔စားရန္မလိုေသာ ခ႐ုကိုအပန္းတႀကီး ခါးေတာင္း က်ဳိက္၍ ဖမ္္းေနျခင္းမ်ဳိးကိုဆိုလိုသည္။ အရာအခြင့္အားေလ်ာ္စြာ တန္သင့္ရာ အားထုတ္ ရသည္ျဖစ္လ်က္ လိုသည္ထက္ပို၍ ခြန္အားစိုက္ထုတ္ ေၾကာင့္ၾကခံျခင္းမ်ဳိးကို ႐ႈတ္ခ်ေသာအားျဖင့္ တင္စားေျပာဆုိသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ေခ်းထဲကေလာက္ ေခ်းထဲေပ်ာ္သည္

ေခ်းထဲတြင္ စားေသာက္ေပ်ာ္ပါးေနေသာ ေလာက္ကုိအျခားသန္႔ျပန္႔ မြန္ျမတ္ေနေသာ ေနရာတြင္ ထားေသာ္လည္း ေပ်ာ္မည္္မဟုတ္။ ေခ်းထဲတြင္သာ ေပ်ာ္မည္ဟု ဆိုလိုသည္။ မေကာင္းမႈျဖင့္ ေပ်ာ္ေမြ႕တတ္သူမ်ားကို ေကာင္းရာသို႔ ကယ္မပို႔ေဆာင္ ေသာ္လည္း အလိုမက်ေပ်ာ္ရႊင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း တင္စား၍သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

ေခ်းယိုခါနီးမွ ေခ်းခံတြင္းေပါက္ရွာသည္

ေခ်းမယိုခ်င္ေသးမီက အိမ္သာအဘယ္မွာ ရိွသည္ဟု အမွတ္မထားဘဲ ေခ်းယိုခ်င္လာ ေသာအခါက်မွ ေခ်းခံတြင္းေပါက္ရွာသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ မိမိ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မထားဘဲ လက္ေတြ႔ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်ိန္တြင္ အပူတျပင္း ပ်ာပ်ာသလဲရွာေဖြစူးစမ္း ျပင္ဆင္လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ဳိးကို ႐ႈတ္ခ်၍ ဆိုသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)Page 1 of 212