Browse

အမယ္မွန္မွ ဘသား

သားျဖစ္သူသည္ မိမိအား သတိေပးထားသည့္ ဖခင္ကိုပင္ အေဖဟူ၍ အမွတ္ ထားရေစကာမူ အမိျဖစ္သူက အမွန္တကယ္ထိုဖခင္ႏွင့္ ေပါင္းသင္းေမြးဖြားထားျခင္း မွန္ပါမွပင္ အဖ၏သားအစစ္အမွန္ေတာ္စပ္လိမ့္မည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုသည္ မွန္ကန္သည္ဟု ဆိုရေစကာမူ အေၾကာင္းအခ်က္ အေထာက္အထားအား ျဖင့္ မွန္ေလာက္သည့္ အခ်က္အလက္ရိွရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ေသခ်ာမႈကို ၫႊန္ျပေသာ အားျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

အမဲ႐ိုးႏွယ္ ဟင္းအိုးမွအားမနာ

ဟင္းအိုးက ေကာင္းမြန္သပ္ရပ္၍ အဖိုးတန္ေသာ္လည္း ခ်က္ရမည့္ဟင္းမွာ ႀကီးမား၍ အသားမဲ့ေသာ အမဲ႐ိုးတံုးႀကီးျဖစ္ေနသျဖင့္  ဟင္းအိုးႏွင့္ အထိုက္အဖက္မသင့္ ၍ အားနာဖြယ္ ျဖစ္ရသည္ဟု ဆိုလုိသည္။ မထုိက္မေလ်ာ္၊ မဟပ္မစပ္၊ ယွဥ္ဖက္မဟုတ္ ေသာ အရာကို ႏွိမ့္ခ်၍ ေျပာဆိုရာ၌ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

အသံေၾကာင့္ ဖားေသသည္

ဖားသည္ မိုးရြာေသာအခါ ေပ်ာ္ရႊင္၍ တြင္းမွထြက္လာကာ ေအာ္ဟစ္ေလရာ ဖား႐ိုက္သူတုိ႔သည္ အသံလာရာသို႔လုိက္၍ ႐ိုက္သတ္ေလသျဖင့္ ဖားသည္ အသံျမည္ မိမွားေသာေၾကာင့္ ေသရသည္ဟုဆိုလုိသည္။ တကယ့္လက္ေတြ႕ မေဆာင္ရြက္ရေသးမီ အသံျဖင့္ က်ံဳးပ၊ ႀကိမ္း၀ါး၊ ၀င့္ႄကြား၊ ၿခိမ္းေျခာက္မိသျဖင့္ အက်ဳိးမၿပီးစီးဘဲ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာရ သည္ကို ရည္ရြယ္၍ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

အိမ္လာ ယာဆုတ္

အိမ္ေျခမ်ားတိုးပြားမ်ားျပားလာေသာအခါ ယာခင္းမ်ားအက်ယ္အ၀န္းမွာ အိမ္ေျခ တိုး၀င္သေလာက္ ေလ်ာ့ပါးသြားၿမဲျဖစ္သည္ဟုဆိုလုိသည္။ တစ္ဖက္မွတုိးသေလာက္ တစ္ဖက္တြင္ ဆုတ္ယုတ္တတ္ေသာ အတိုးအဆုတ္သေဘာကို ေဖာ္ျပရာ၌ သံုးႏႈန္း သည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

အိမ္ေရွ႕ပူ အိမ္ေနာက္မခ်မ္းသာ

အိမ္ေရွ႕ပိုင္းရိွ အိမ္ရွင္လူႀကီးသူမမ်ား ဆူပူခိုက္ရန္ျဖစ္ပြား၍ စိတ္မခ်မ္းသာျဖစ္ရ သည့္အခါ အိမ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ကေလးသူငယ္ အေႃခြအရံမွီခိုသူမ်ားပါ စိတ္မခ်မ္းသာ မေပ်ာ္မရႊင္ျဖစ္ရသည္ဟုဆိုလုိသည္။ အိမ္ေနမိသားစု၏ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ေရးမွ အားလံုး အေပၚတြင္ ရပ္တည္ေနပံုႏွင့္ မွီခိုသူတုိ႔၏ အမွီခုိခံဘ၀သေဘာတရားကို တင္ျပရာ၌သံုး ႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

အိမ္ေျခတစ္ရာ ျပည္စိုးအစိတ္

ရြာတစ္ရြာလံုးတြင္ အိမ္ေျခတစ္ရာမွ်သာရိွပါလွ်က္ ခန္႔ထားေသာ ျပည္စုိးမ်ားမွ ႏွစ္ဆယ့္ငါးဦးမွ်ပင္ ရိွ၍ မမွ်မတျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုလုိသည္။ ေရွ႕ပိုင္း၊ ေနာက္ပိုင္းေခါင္း ေဆာင္ႏွင့္ ေနာက္လုိက္တုိ႔၏ အခ်ဳိးအဆ မမွန္ကန္၊ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္၍ နည္းသင့္သည္က မ်ား၊ မ်ားသင့္သည္က နည္းပါးေနေသာအခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

အိုးကမပူ စေလာင္းကပူ

မီးဖိုေပၚတြင္ အုိးတည္ထားေသာ အခါ မီးႏွင့္ အနီးဆံုးအိုးကသာလွ်င္ ပူရမည္ျဖစ္ ၍ အိုးကမပူမီ အိုးအထက္တြင္ မီးႏွင့္ေ၀းကြာေသာ စေလာင္းအဖံုးက ပူ၍ေနသည္ဟု ဆိုလုိသည္။ နီးစပ္သက္ဆိုင္သူထက္ ကြာလွမ္းသူက ပို၍ေၾကာင့္ၾကပူပန္ေနေသာအခါ တြင္ ကဲ့ရဲ႕ေသာအခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

အိုးႏွင့္ဆန္တန္႐ံု

ထမင္းခ်က္ေသာအခါ အိုးအရြယ္ပမာဏႏွင့္လုိက္ေသာ ဆန္ကိုသာထည့္၍ခ်က္ရ မည္ အိုးကႀကီးလြန္း၍ ဆန္ကနည္းေနျခင္း၊ ဆန္ကမ်ားလြန္း၍ အိုးကက်ယ္ေနျခင္း၊ မျဖစ္ေစရဟုဆိုလုိသည္။ အခ်ိန္အဆ အေျခအေနဟပ္မိကိုက္ညီေတာ္တည့္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၫႊန္ျပရာ၌သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

အုတ္ေရာေရာ၊ ေက်ာက္ေရာေရာ

ေျမစာတြင္ ေက်ာက္တစ္မ်ဳိးတည္း သန္႔သန္႔ေရာ၀င္ေနသည္လည္းမဟုတ္ အုတ္ တစ္မ်ဳိးတည္း သန္႔သန္႔ေရာ၀င္ေနသည္လည္းမဟုတ္၊ ေျမသားသန္႔သန္႔လည္းမဟုတ္ဘဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံု၊ ေရာေရာေႏွာေႏွာရိွသည္ဟုဆိုလုိသည္။ အမ်ဳိးအစားမသန္႔ဘဲ မေကာင္း ေသာအရာ မလိုေသာအရာမ်ား အေရာေရာအေႏွာေႏွာရိွသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)

အေမေက်ာ္ ေထြးေတာ္လြမ္းသည္

မိမိ၏မိခင္ရင္းကို တမ္းတေအာင္ေမ့ျခင္းမျပဳ၊ အေမႏွင့္စပ္မွေတာ္ရသည့္ မိခင္၏ ညီမ မိေထြးကိုသာ အေမထက္ပို၍ သတိရတမ္းတ လြမ္းဆြတ္သည္ဟု ဆိုလုိသည္။ အားကိုးသင့္သူ ေသြးနီးစပ္သူကို မမီခိုဘဲ တျခားသူကိုေက်ာ္လႊား၍ အားကိုးမွီခိုလုိျခင္း ကို႐ႈတ္ခ်သည့္အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။... (ဆက္ဖတ္ရန္)Page 1 of 4612345...102030...Last »