၀ါးေဆြးကိုခၽြန္၍ မထက္

ေဆြးျမည့္ေနေသာ၀ါးသည္ အသားမြ၍ ေက်ပ်က္လြယ္ေသာေၾကာင့္ ထက္ျမက္ ေအာင္ ေသြးခၽြန္ေသာ္လည္း ထက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟုဆိုလိုသည္။ ပင္ကိုအရည္အေသြး ျပည့္တင္းခိုင္မာျခင္းမရိွသူအား ျဖစ္ေစလုိသကဲ့သို႔ ျပဳျပင္သြန္သင္ေသာ္လည္း မရႏိုင္၊ မျဖစ္ႏုိင္ဟုဆိုလုိသည္။

1 Comment

Any suggestions? Please leave it here