၀ါးလံုးေခါင္းထဲ လသာသည္

လသည္ ေကာင္းကင္အာကာယံ၌ ထြန္းလင္း၀င္းပသျဖင့္ ေျမျပန္႔အရိပ္ကင္းရာ ၌ လေရာင္သာ၍ လူအမ်ားၾကည့္႐ႈႏွစ္သိမ့္ျခင္းျဖစ္ရေပရာ ၀ါးလံုးေခါင္းအတြင္း၌ လသာေနေသာအခါတြင္ကား မည္သူမွ်လည္း မၾကည့္ျမင္သာ မည္သို႔မွ်လည္းအက်ဳိး မျပဳဟုဆိုလုိသည္။ အရာဌာနမဟုတ္သည့္ေနရာ၌ ၀င့္၀ါအစြမ္းျပ၍ေနျခင္းျဖင့္ အက်ဳိး မရိွပံုကို ေပၚလြင္ေစလို၍ သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

  1. သဲ says:

    ပုဆိုးျခံဳထဲကလက္သီးျပ

Any suggestions? Please leave it here