၀မ္းႏွင့္မလြယ္ သားမမည္

မိမိ၀မ္းႏွင့္လြယ္၍ ေမြးရျခင္းမရိွေသာ ေမြးစားသမီးတုိ႔သည္ မိမိတို႔၏ သားသမီး ရင္းမ်ားႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် သားသမီးဟုမည္တြင္ရေလာက္ေအာင္ ေက်းဇူးသိ၊ ခင္တြယ္ တတ္ျခင္းမရိွဟုဆိုလိုသည္။ ေမြးစားသားသမီးတုိ႔အား အစစ္အမွန္အားမကိုးရေၾကာင္း ကိုသံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here