၀မ္းတစ္လံုးေကာင္း ေခါင္းမခဲဘူး

အစာအိမ္က အစာေကာင္းစြာ ေခ်ခ်က္ႏိုင္ျခင္းမရိွခဲ့ေသာ္ ေရာဂါဘယ အမ်ဳိးမ်ဳိး အေထြေထြ ျဖစ္ပြားတတ္ေပရာ အစာအိမ္ ၀မ္းတစ္ခုက ေကာင္းမြန္ေနခဲ့လွ်င္ အျခား ေရာဂါမ်ားကို မဆိုထားဘိ၊ ေခါင္းပင္လွ်င္ မကိုက္ခဲႏိုင္ဟုဆိုလုိသည္။ အခ်က္အျခာ ေနရာက ေကာင္းမြန္လွ်င္ အျခားဆက္စပ္ရာ အစြယ္အပြားမ်ားပါ ေကာင္းမြန္သည္ဟု ေဖာ္ျပရာ၌ သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

  1. Moethonedray says:

    ကိုယ္ေကာင္းလ်ွင္ ေခါင္းဘယ္မွမေရြ႔႕။

Any suggestions? Please leave it here