၀မ္းဆြဲမလိမၼာ၊ ဓမၼတာအျပစ္တင္

၀မ္းဆဲြလက္သည္မကၽြမ္းက်င္သျဖင့္ သားဖြားခက္ခဲလ်က္ ရိွေသာအခါတြင္ ၀မ္းဆဲြက မိမိမကၽြမ္းက်င္မႈကို အျပစ္မတင္ဘဲ ဓမၼတာအတုိင္း သားဖြားမႈ ခက္ခဲသည္ ကိုသာ အျပစ္တင္၍ ေျပာသည္ဟုဆိုလုိသည္။ မိမိခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ကို အျပစ္မျမင္ဘဲ အျခားအေၾကာင္းျပစရာကို အျပစ္လႊဲခ်တတ္ျခင္းကို ႐ႈတ္ခ်သည့္အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္း သည္။

1 Comment

  1. […] ၀ ၀မ္းဆြဲမလိမၼာ၊ ဓမၼတာအျပစ္တင္ […]

Any suggestions? Please leave it here