၀န္ႏွင့္အား ျမားႏွင့္ေလး

သယ္ယူမည့္၀န္သည္ သယ္ယူႏိုင္မည့္အင္အားႏွင့္ မွ်တျခင္းရွိရမည္။ ပစ္မည့္ ျမားသည္ ပစ္သည့္ေလးႏွင့္ အင္အားခ်င့္ခ်ိန္မႈ မွ်တရမည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အတိုင္း အဆပမာဏခ်င္း လုိက္ဖက္ညီမွ ေျပျပစ္ေခ်ာေမာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သတိေပးသည့္ အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here