၀င္၀င္ခ်င္း ေဆာက္ႏွင့္ထြင္း

သစ္သားပန္းလွီး ေဖာက္ထြင္းထုေသာလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္သူသည္ အေပါက္ ငယ္မ်ားကို ေဖာက္ထြင္းရာ၌ စူးတန္ႏွင့္တန္ရာစူး၊ လြန္ႏွင့္ဦးစြာ လြန္သင့္ရာ၌ လြန္စ သည့္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွဘဲ အစကတည္းက ေဆာက္ႏွင့္ထြင္း သည္ဟုဆိုလုိသည္။ တျဖည္းျဖည္း တစစတိုးတက္လုပ္ရမည့္လုပ္ငန္းကို တစ္ဟုန္ တည္း စတင္ျခင္း၊ စလွ်င္စခ်င္း၊ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ အျပစ္အနာမ်ားကို ဦးစြာျပဳလုပ္မိျခင္း၊ အစဦးသိမ္ေမြ႕ရမည့္ေနရာ၌ ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆက္ဆံျခင္းစသည္တုိ႔တြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

Any suggestions? Please leave it here