၀က္ျဖစ္မွ မစင္မေၾကာက္ႏွင့္

၀က္သည္ လူ႕မစင္ကို အစာအဟာရအျဖစ္ စားေသာက္ အသက္ေမြးရသည္ျဖစ္ ရာ ၀က္ျဖစ္ပါလ်က္ မစင္ကိုရြံရွာ၍ မစားဘဲေရွာင္ေနျခင္းျဖင့္ အစာငတ္ရမည္သာျဖစ္၍ မစင္ကိုမေၾကာက္ႏွင့္ဟုဆိုလိုသည္။ မလႊဲမေရွာင္သာဘဲ ေရာက္ရိွေနရေသာ အေျခ အေနတြင္ ထုိအေျခအေနအရ ျပဳလုပ္ရင္ဆိုင္ရမည့္ အခက္အခဲကို ေၾကာက္ရြံ႕မေနရန္ အားတင္းေပးေသာသေဘာႏွင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here