၀က္ဖမ္းလိုက္လွ်င္ ၀က္ပက္ခံရမည္

ေတာ၀က္ကို ဖမ္းရန္အတြက္ လိုက္ပါသြားေသာသူသည္ အိမ္တြင္ေနခဲ့သူႏွင့္ မတူဘဲ ေတာ၀က္၏ပက္ေကာ္တိုက္ခုိက္ျခင္းကို ခံရမည္သာျဖစ္သည္ဟု ဆိုလုိသည္။ တစ္စံုတစ္ရာကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ ထိုျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ သက္ေရာက္မည့္အက်ဳိးအဆိုး အေကာင္းကို ေရွာင္ကြင္း၍မရႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးသည့္အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here