ေ၀ွ႔ခ်င္တဲ့ႏြား ေ၀ွ႔ဖက္ရွာသည္

ေ၀ွ႔ခ်င္ေသာႏြားသည္ ေ၀ွ႔ရမည့္ႏြားအေဖာ္အဖက္ကို ရွာ၍ ေ၀ွ႔တတ္သည္ဟုဆို လိုသည္။ မေကာင္းမႈကိုျပဳလုိသူသည္ မေကာင္းမႈျပဳလုပ္မည့္သူကိုသာ အၿမဲရွာေဖြေန တတ္ေၾကာင္းကို ထင္ရွားေစရန္ သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

  1. […] ၀ ေ၀ွ႔ခ်င္တဲ့ႏြား ေ၀ွ႔ဖက္ရွာသည္ေ၀ွ႔ခ်င္ေသာႏြားသည္ ေ၀ွ႔ရမည့္ႏြားအေဖာ္အဖက္ကို ရွာ၍ ေ၀ွ႔တတ္သည္ဟုဆို လိုသည္။ မေကာင္းမႈကိုျပဳလုိသူသည္ မေကာင္းမႈျပဳလုပ္မည့္သူကိုသာ အၿမဲရွာေဖြေန…Continue 0 Comments […]

Any suggestions? Please leave it here