ေအးေစလုိလို႔ တရားနာ ပူဇာစအက်ဳိး

ရင္ထဲ၌ ပရိေဒ၀မီးေတာက္ေလာင္၍ ေအးခ်မ္းလိုေသာေၾကာင့္ တရားနာေသာ အခါတြင္ တရားေဟာပုဂၢိဳလ္က ပါဠိဂါထာျဖင့္ “ပူဇာစ ပူဇေနယ်ာနံ´´စသည္ ရြတ္ဆို ေဟာျပေလရာ အပူေၾကာက္သည္၊ ပူဇာစတရားကို ရင္ဆုိင္ရျပန္သည္ဟုဆိုလိုသည္။ မိမိလုိလားရာမေရာက္ဘဲ ဆန္႔က်င္ဘက္ပို၍သာ အေျခအေနဆုိးရြားရသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here