အၾကင္ရိွမွ အခ်စ္ရိွ

အခ်စ္ေမတၱာဟူသည္မွာ ၾကင္နာမႈျဖင့္ ေပါင္းစပ္မွ ခိုင္ၿမဲမွန္ကန္မႈရိွသျဖင့္ ၾကင္နာ မႈရိွမွ အခ်စ္ဟူ၍ ေခၚဆိုႏိုင္သည္ဟုဆိုလိုသည္။

2 Comments

  1. toetoelwin says:

    ေဆးေပးမီးယူ

  2. Moe Thonedray says:

    အပင္ရွိမွ အျမစ္ အၾကင္ရွိမွ အခ်စ္။

Any suggestions? Please leave it here