အေၾကာင္းေတာ္လွ်င္ ေတာ္ေပၚခရီးသည္

ေရသည္ ေတာ္ေပၚအျမင့္မွ ေအာက္သို႔ ေရစီးဆင္းၿမဲသာျဖစ္ေသာ္လည္း လူတုိ႔၏ စီမံျပဳလုပ္တတ္မႈ အေၾကာင္းခံရွိလွ်င္ ေတာင္ေအာက္မွ ေရသည္ပင္ ေတာင္ေပၚသို႔ ျပန္၍ တက္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ဟုဆိုလုိသည္။ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ထင္ရေသာအရာမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေသာ အေၾကာင္းဆံုစည္းမႈရိွလွ်င္ ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟုဆိုလုိသည့္အခါ တြင္သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

  1. Po Shan says:

    ဤ စကားပုံ ကုိ နားမလည္ပါ။ ေတာ္ေပၚ ႏွင့္ ေတာင္ေပၚ စာလုံးေပါင္း မွားေနပါသလား? ေတာင္ေပၚႏွင့္ အစားထုိးဖတ္ေသာ္လည္း အဓိပၸါယ္ မေပၚပါ။

Any suggestions? Please leave it here