အေရးႀကီးေတာ့ ေသြးနီးရာ

သာမန္အခ်ိန္တြင္ ခင္မင္မႈအတိမ္အနက္ မေပၚလြင္မသိသာေသာ္ျငားလည္း အေရးကိစၥ တစ္စံုတစ္ရာ ႀကံဳႀကိဳက္ေသာအခါမ်ားတြင္ ေသြးသားနီးစပ္ရင္းႏွီးသူကိုသာ ပို၍အေရးထား တာ၀န္ယူတတ္ၾကသည္ဟုဆိုလိုသည္။ နီးစပ္သူအေပၚ၌ သံေယာဇဥ္ အားပို၍ႀကီးေသာ လူ႕သဘာ၀ကို ေဖာ္ျပရာ၍ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here