အေမေက်ာ္ ေထြးေတာ္လြမ္းသည္

မိမိ၏မိခင္ရင္းကို တမ္းတေအာင္ေမ့ျခင္းမျပဳ၊ အေမႏွင့္စပ္မွေတာ္ရသည့္ မိခင္၏ ညီမ မိေထြးကိုသာ အေမထက္ပို၍ သတိရတမ္းတ လြမ္းဆြတ္သည္ဟု ဆိုလုိသည္။ အားကိုးသင့္သူ ေသြးနီးစပ္သူကို မမီခိုဘဲ တျခားသူကိုေက်ာ္လႊား၍ အားကိုးမွီခိုလုိျခင္း ကို႐ႈတ္ခ်သည့္အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

3 Comments

 1. Po Shan says:

  မိေထြး ကုိ အေဖ၏ ေနာက္မိန္းမ (မိမိ၏ မိခင္အရင္းမဟုတ္) ဟု နားလည္ထားပါသည္။ အေမကုိ ေက်ာ္၍ ေထြးေတာ္ (မိေထြး) ကို လြမ္းသည္ ဆုိလ်င္ စကားပုံ၏ ဆုိလုိရင္း ကုိ ပုိမုိ ထိေရာက္ ေစမည္ဟု ထင္ပါသည္။

 2. snow says:

  အေမေက်ာ္ ေဒြးေတာ္လြမ္းသည္

  မိမိ၏မိခင္ရင္းကို တမ္းတေအာင္ေမ့ျခင္းမျပဳ၊ အေမႏွင့္စပ္မွေတာ္ရသည့္ မိခင္၏ ညီမ မိေထြးကိုသာ အေမထက္ပို၍ သတိရတမ္းတ လြမ္းဆြတ္သည္ဟု ဆိုလုိသည္။ အားကိုးသင့္သူ ေသြးနီးစပ္သူကို မမီခိုဘဲ တျခားသူကိုေက်ာ္လႊား၍ အားကိုးမွီခိုလုိျခင္း ကို႐ႈတ္ခ်သည့္အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

  ဆုိလုိရင္းမွန္ပါသည္ မွါးေနသည္မွါ ေထြး သါျဖစ္သည္။
  ေထြး မဟုတ္ ေဒြး(ေဒြးေလး=မိခင္၏ ညီမ) ျဖစ္သည္။

Any suggestions? Please leave it here