အေတာင့္မႀကီး အသီးမမာ

ဂံုညင္း၊ ေရြးပဲစေသာ အေတာင့္ႏွင့္သီးတတ္ေသာ အသီးမ်ဳိးသည္ အေတာင့္ႀကီး ရင့္မွလည္း အတြင္းက အသီးအဆန္သာ မာတင္းျပည့္ထြားျခင္းရိွသည္။ အေတာင့္မႀကီး ရင့္ပါက အသီးလည္း မရင့္မာႏိုင္ဟုဆိုလိုသည္။ အေျခခံအရြယ္ကာလ ဉာဏ္ပညာ အရည္အခ်င္းသည္ ႀကီးမားခုိင္ခံ့မွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈသည္လည္း ဉာဏ္ပညာ အေလ်ာက္ ႀကီးမားျပည့္ေျမာက္ႏိုင္သည္ဟုဆိုရာ၌ သံုးႏႈန္းသည္။ အရည္အေသြးရိွမွ စိတ္ဓာတ္အဆင့္အတန္း ျမင့္မားသည္ဟုလည္း ဆိုလုိရာေရာက္သည္။

Any suggestions? Please leave it here