အုတ္ေရာေရာ၊ ေက်ာက္ေရာေရာ

ေျမစာတြင္ ေက်ာက္တစ္မ်ဳိးတည္း သန္႔သန္႔ေရာ၀င္ေနသည္လည္းမဟုတ္ အုတ္ တစ္မ်ဳိးတည္း သန္႔သန္႔ေရာ၀င္ေနသည္လည္းမဟုတ္၊ ေျမသားသန္႔သန္႔လည္းမဟုတ္ဘဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံု၊ ေရာေရာေႏွာေႏွာရိွသည္ဟုဆိုလုိသည္။ အမ်ဳိးအစားမသန္႔ဘဲ မေကာင္း ေသာအရာ မလိုေသာအရာမ်ား အေရာေရာအေႏွာေႏွာရိွသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

2 Comments

  1. […] အုတ္ေရာေရာ၊ ေက်ာက္ေရာေရာ in အ | viewed 343 times and total 0 comments […]

  2. Moethonedray says:

    စိန္ေကာင္း ေက်ာက္ေကာင္းေရာင္းဝယ္ရာ ေဆးရိုးသည္က ကန္႔လန္႔ ကန္႔လန္႔။

Any suggestions? Please leave it here