အိုးႏွင့္ဆန္တန္႐ံု

ထမင္းခ်က္ေသာအခါ အိုးအရြယ္ပမာဏႏွင့္လုိက္ေသာ ဆန္ကိုသာထည့္၍ခ်က္ရ မည္ အိုးကႀကီးလြန္း၍ ဆန္ကနည္းေနျခင္း၊ ဆန္ကမ်ားလြန္း၍ အိုးကက်ယ္ေနျခင္း၊ မျဖစ္ေစရဟုဆိုလုိသည္။ အခ်ိန္အဆ အေျခအေနဟပ္မိကိုက္ညီေတာ္တည့္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၫႊန္ျပရာ၌သံုးႏႈန္းသည္။

2 Comments

  1. snow says:

    အိုးတန္ဆန္ခပ္

  2. Moethonedray says:

    နဂိုလ္ရွိမွ နဂိုဏ္းထြက္။

Any suggestions? Please leave it here