အိမ္ေျခတစ္ရာ ျပည္စိုးအစိတ္

ရြာတစ္ရြာလံုးတြင္ အိမ္ေျခတစ္ရာမွ်သာရိွပါလွ်က္ ခန္႔ထားေသာ ျပည္စုိးမ်ားမွ ႏွစ္ဆယ့္ငါးဦးမွ်ပင္ ရိွ၍ မမွ်မတျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုလုိသည္။ ေရွ႕ပိုင္း၊ ေနာက္ပိုင္းေခါင္း ေဆာင္ႏွင့္ ေနာက္လုိက္တုိ႔၏ အခ်ဳိးအဆ မမွန္ကန္၊ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္၍ နည္းသင့္သည္က မ်ား၊ မ်ားသင့္သည္က နည္းပါးေနေသာအခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

  1. […] အိမ္ေျခတစ္ရာ ျပည္စိုးအစိတ္ in အ | viewed 407 times and total 0 comments […]

Any suggestions? Please leave it here