အိမ္ေရွ႕ပူ အိမ္ေနာက္မခ်မ္းသာ

အိမ္ေရွ႕ပိုင္းရိွ အိမ္ရွင္လူႀကီးသူမမ်ား ဆူပူခိုက္ရန္ျဖစ္ပြား၍ စိတ္မခ်မ္းသာျဖစ္ရ သည့္အခါ အိမ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ကေလးသူငယ္ အေႃခြအရံမွီခိုသူမ်ားပါ စိတ္မခ်မ္းသာ မေပ်ာ္မရႊင္ျဖစ္ရသည္ဟုဆိုလုိသည္။ အိမ္ေနမိသားစု၏ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ေရးမွ အားလံုး အေပၚတြင္ ရပ္တည္ေနပံုႏွင့္ မွီခိုသူတုိ႔၏ အမွီခုိခံဘ၀သေဘာတရားကို တင္ျပရာ၌သံုး ႏႈန္းသည္။

2 Comments

 1. gennie says:

  စာလုံးေပါင္းေလး(၂)ခု နည္းနည္းျပင္ဖုိ႕လုိတယ္လုိ႕ထင္ပါတယ္။
  ၁. အိမ္ေနာက္ပုိင္း(မွ) ကေလးသူငယ္မ်ား
  ၂. အိမ္ေနမိသားစု၏ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ေရး(မွာ)
  လုိ႕ ထင္ပါတယ္ရွင္။ 

 2. Moethonedray says:

  သားသမီးမေကာင္း မိဘေခါင္း။

Any suggestions? Please leave it here