အိမ္အိုလွ်င္ က်ားကန္သည္၊ လူအိုလွ်င္ပန္းပန္သည္

အိမ္သည္ ေဟာင္းျမင္းယိုင္နဲ႔လာလွ်င္ မၿပိဳက်ေအာင္ က်ားကန္ေပးရသည့္နည္း တူ မိန္းမတုိ႔အိုမင္းလာလွ်င္ အလွဆုတ္ယုတ္လာမည္ျဖစ္သျဖင့္ ပန္းပန္၍ အလွျပင္ဆင္ သည္ဟုဆိုလိုသည္။ ပ်က္စီးပ်က္ယြင္းသည္ကို ျပဳျပင္ရန္လုိေၾကာင္း တင္ျပသည့္အေန ျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here