အိမ္လာ ယာဆုတ္

အိမ္ေျခမ်ားတိုးပြားမ်ားျပားလာေသာအခါ ယာခင္းမ်ားအက်ယ္အ၀န္းမွာ အိမ္ေျခ တိုး၀င္သေလာက္ ေလ်ာ့ပါးသြားၿမဲျဖစ္သည္ဟုဆိုလုိသည္။ တစ္ဖက္မွတုိးသေလာက္ တစ္ဖက္တြင္ ဆုတ္ယုတ္တတ္ေသာ အတိုးအဆုတ္သေဘာကို ေဖာ္ျပရာ၌ သံုးႏႈန္း သည္။

1 Comment

  1. […] အိမ္လာ ယာဆုတ္ in အ | viewed 430 times and total 0 comments […]

Any suggestions? Please leave it here