အားမတန္ မာန္ေလ်ာ့

မိမိခြန္အားႏွင့္မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ အရာ၌ ေဆာင္ရြက္လုိ ေသာ ဆႏၵမာန္ အားထက္သန္မႈကိုေလ်ာ့ပါးပစ္ျခင္းျဖင့္ သက္သာရာရေစသင့္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ မိမိအင္အားႏွင့္ မၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္ေသာအခါ မိမိစိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ တိုက္တြန္း ရာ၌ သံုးသည္။

Any suggestions? Please leave it here