အသံေၾကာင့္ ဖားေသသည္

ဖားသည္ မိုးရြာေသာအခါ ေပ်ာ္ရႊင္၍ တြင္းမွထြက္လာကာ ေအာ္ဟစ္ေလရာ ဖား႐ိုက္သူတုိ႔သည္ အသံလာရာသို႔လုိက္၍ ႐ိုက္သတ္ေလသျဖင့္ ဖားသည္ အသံျမည္ မိမွားေသာေၾကာင့္ ေသရသည္ဟုဆိုလုိသည္။ တကယ့္လက္ေတြ႕ မေဆာင္ရြက္ရေသးမီ အသံျဖင့္ က်ံဳးပ၊ ႀကိမ္း၀ါး၊ ၀င့္ႄကြား၊ ၿခိမ္းေျခာက္မိသျဖင့္ အက်ဳိးမၿပီးစီးဘဲ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာရ သည္ကို ရည္ရြယ္၍ သံုးႏႈန္းသည္။

2 Comments

  1. yehzar says:

    အရမ္းေကာင္းတယ္ဗ်ာ
    ပို့႕ေပးပါလားဗ်ာ

  2. Moethonedray says:

    ထန္းသီးေႂကြခိုက္ က်ီးနင္းခိုက္။

Any suggestions? Please leave it here