အရွင္သံုး ဓားမတံုးထက္၏

ေျမႇာက္စားမည့္သူ အားေပးေျမႇာက္စား၍ အသံုးခ်ေသာအခါ တံုးေနေသာဓားကဲ့ သု႔ိ ဉာဏ္ထက္လာရသည္ဟုဆိုလုိသည္။ အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ ထက္ျမက္မႈရရိွႏိုင္သည္ကို ရည္၍ သံုးႏႈန္းသည္။

2 Comments

  1. Cherry says:

    ေရႊပင္နားၿပီး အေရာင္မေၿပာင္တဲ႕ ေက်းေတြကိုဘယ္လို စကားပံုႏွင္႕ေၿပာမလဲလို႕စဥ္းစားေနမိတယ္။

  2. naymin says:

    ေရႊပင္နားျပီးအေရာင္မေျပာင္တဲ့ ေက်းကိုေလ….ဟီးး ေက်းကန္းေပါ့( က်ီးကန္း )မဟုတ္ဘူးလား

Any suggestions? Please leave it here