အရပ္ေကာင္းမွ အေလာင္းလွသည္

ရပ္ရြာတြင္ အစုအေပါင္း အသိုက္အ၀န္းႏွင့္ ေနထိုင္သူတုိ႔သည္ အရပ္အတြင္းရိွ လူမ်ားႏွင့္ သင့္တင့္ရင္းႏွီးျခင္းျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈရရိွႏိုင္သည့္အေလ်ာက္ မရိွဆင္းရဲ သူ ေသဆံုးရလွ်င္ပင္ အရပ္အကူအညီျဖင့္ အေလာင္းလွေအာင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္ဟုဆို လုိသည္။ မိမိေနထုိင္ရာရပ္ရြာပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သင့္ျမတ္ေအာင္ ေနထိုင္တတ္ရန္ သတိေပးသည့္အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here