အမဲ႐ိုးႏွယ္ ဟင္းအိုးမွအားမနာ

ဟင္းအိုးက ေကာင္းမြန္သပ္ရပ္၍ အဖိုးတန္ေသာ္လည္း ခ်က္ရမည့္ဟင္းမွာ ႀကီးမား၍ အသားမဲ့ေသာ အမဲ႐ိုးတံုးႀကီးျဖစ္ေနသျဖင့္  ဟင္းအိုးႏွင့္ အထိုက္အဖက္မသင့္ ၍ အားနာဖြယ္ ျဖစ္ရသည္ဟု ဆိုလုိသည္။ မထုိက္မေလ်ာ္၊ မဟပ္မစပ္၊ ယွဥ္ဖက္မဟုတ္ ေသာ အရာကို ႏွိမ့္ခ်၍ ေျပာဆိုရာ၌ သံုးႏႈန္းသည္။

2 Comments

  1. kmww says:

    အႏဴလက္နဲ႕ေရႊခြက္ႏိုက္ ဆိုတဲ႕စကားပံုေလးကို သိခ်င္ပါတယ္

  2. Moethonedray says:

    ေနာက္မွလည္းလာေသး ဖိုးဦးလို႔လည္းမွည့္ေသး။

Any suggestions? Please leave it here