အမိမဲ့သား ေရနည္းငါး

ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ ၫႊန္ၾကားမည့္မိခင္ႏွင့္ ကြဲကြာရေသာ သားငယ္သည္ခန္းလုဆဲ ေရနည္းအိုင္တြင္ ေနရသည့္ငါးကဲ့သို႔ လန္းဆန္းရႊင္ပ်ျခင္းမရိွႏိုင္ဟု ဆိုလိုသည္။ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲမည့္သူေဖးမယုယျပဳစု ကူညီမည့္သူ မရိွျခင္းေၾကာင့္ အားငယ္ရျခင္းကို တင္စား၍ သံုးႏႈန္းသည္။

3 Comments

  1. Harry says:

    အမိမဲ့သား ေရနည္းငါး လုိ႔ထင္ပါတယ္။

    • mmproverb says:

      ေက်းဇူးကိုဟယ္ရီ။ Typo အမွားပါ။ ၿပန္ၿပင္လိုက္ပါၿပီခင္ဗ်ာ။

Any suggestions? Please leave it here