အမယ္မွန္မွ ဘသား

သားျဖစ္သူသည္ မိမိအား သတိေပးထားသည့္ ဖခင္ကိုပင္ အေဖဟူ၍ အမွတ္ ထားရေစကာမူ အမိျဖစ္သူက အမွန္တကယ္ထိုဖခင္ႏွင့္ ေပါင္းသင္းေမြးဖြားထားျခင္း မွန္ပါမွပင္ အဖ၏သားအစစ္အမွန္ေတာ္စပ္လိမ့္မည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုသည္ မွန္ကန္သည္ဟု ဆိုရေစကာမူ အေၾကာင္းအခ်က္ အေထာက္အထားအား ျဖင့္ မွန္ေလာက္သည့္ အခ်က္အလက္ရိွရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ေသခ်ာမႈကို ၫႊန္ျပေသာ အားျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

3 Comments

  1. Harry says:

    အေမမွန္မွ အေဖ့သား လို႔လဲ အရပ္သံုးစကားနဲ႔ ေျပာၾကပါတယ္။

  2. […] အမယ္မွန္မွ ဘသား in အ | viewed 645 times and total 1 comment […]

  3. […] အမယ္မွန္မွ ဘသား in အ | viewed 645 times and total 1 comment […]

Any suggestions? Please leave it here